Fotoaparat automatski fotografiše u izabranim intervalima da bi napravio bešumni intervalski film.

Snimanje intervalskih filmova

Pre fotografisanja

Pre snimanja intervalskog filma, snimite probni snimak pri trenutnim podešavanjima i pogledajte rezultate na monitoru. Intervalski filmovi se snimaju koristeći isecanje filma; da biste proverili kompoziciju, pritisnite W (M) dugme u prikazu Intervalski film (da biste se vratili na prikaz Intervalski film, pritisnite W/M dugme ponovo). Za doslednu obojenost, birajte podešavanje balansa bele (0 Balans bele) koje nije v (automatski) ili D (automatski za prirodnu svetlost).

Preporučujemo korišćenje stativa i onemogućavanje smanjenja vibracije objektiva (VR). Montirajte fotoaparat na stativ pre nego što fotografisanje počne. Da biste se postarali da se fotografisanje ne prekine, koristite opcioni AC adapter i priključak napajanja ili u potpunosti napunjenu punjivu bateriju. Da biste sprečili da svetlo koje uđe kroz tražilo utiče na fotografije i ekspoziciju, zatvorite zatvarač okulara tražila.

 1. Izaberite Intervalski film.

  Markirajte Intervalski film u meniju snimanja i pritisnite 2 da biste prikazali podešavanja intervalskog filma.

 2. Prilagodite podešavanja intervalskog filma.

  Prilagodite podešavanja intervalskog filma kao što je ispod opisano.

  • Da biste izabrali interval između kadrova:

   Markirajte Interval i pritisnite 2.

   Izaberite interval duži od najsporije očekivane brzine zatvarača (minute i sekunde) i pritisnite J.

  • Da biste izabrali ukupno vreme fotografisanja:

   Markirajte Vreme fotografisanja i pritisnite 2.

   Izaberite vreme fotografisanja (do 7 sati i 59 minuta) i pritisnite J.

  • Da biste omogućili ili onemogućili ujednačavanje ekspozicije:

   Markirajte Ujednačavanje ekspozicije i pritisnite 2.

   Markirajte opciju i pritisnite J.

  • Da biste omogućili ili onemogućili tiho fotografisanje:

   Markirajte Tiho fotografisanje i pritisnite 2.

   Markirajte opciju i pritisnite J.

   Ako je Uključeno izabrano, jedino vreme kada će se zvuk zatvarača ili ogledala čuti je kada je ogledalo izdignuto ili spušteno pri pokretanju ili kraju fotografisanja.

  • Da biste izabrali oblast slike:

   Markirajte Oblast slike i pritisnite 2.

   Markirajte opciju i pritisnite J.

  • Da biste odabrali veličinu slike i broj:

   Markirajte Veličina slika/broj slika u sekundi i pritisnite 2.

   Markirajte opciju i pritisnite J.

  • Da biste izabrali opciju prioriteta intervala:

   Markirajte Prioritet intervala i pritisnite 2.

   Markirajte opciju i pritisnite J.

  Ako je Uključeno izabrano, intervalsko snimanje će se okončati ako fotoaparat ne može da se fokusira ili ako je okidač zatvarača na drugi način onemogućen.

 3. Pokrenite fotografisanje.

  Markirajte Pokreni i pritisnite J. Fotografisanje se pokreće nakon oko 3 s. Fotoaparat snima fotografije u izabranom intervalu za izabrano vreme fotografisanja. Kada je završeno, intervalski filmovi su snimljeni na memorijsku karticu izabranu za Odredište u meniju snimanja (0 Odredište).

Tiho fotografisanje

Biranje Uključeno za Tiho fotografisanje onemogućava neke funkcije fotoaparata, uključujući:

Izračunavanje dužine krajnjeg filma

Ukupan broj kadrova u krajnjem filmu može da se izračuna deleći vreme fotografisanja sa intervalom i zaokruživanjem. Dužina krajnjeg filma može zatim da se izračuna deleći broj snimaka sa brojem slika u sekundi izabranoj za Veličina slika/broj slika u sekundi (0 Veličina slika/broj slika u sekundi). Film od 48 kadrova snimljen pri 1920 × 1080; 24p, na primer, će biti dugačak oko dve sekunde. Maksimalna dužina za intervalske filmove je 20 minuta.

Veličina slika/broj slika u sekundi

Indikator memorijske kartice Snimljena dužina/maksimalna dužina

Okončavanje fotografisanja

Da biste okončali fotografisanje pre nego što se sve fotografije snime, markirajte Isključeno u meniju intervalskog filma i pritisnite J, ili pritisnite J između kadrova. Film će se napraviti od kadrova snimljenih do tačke na kojoj se fotografisanje okončalo. Imajte na umu da će se fotografisanje okončati i nijedan film neće biti snimljen ako je izvor napajanja uklonjen ili isključen ili je memorijska kartica odredišta izbačena.

Nema fotografije

Fotoaparat će ili okončati intervalsko snimanje (Uključeno je izabrano za Prioritet intervala) ili će preskočiti na sledeći kadar (Isključeno je izabrano za Prioritet intervala) ako nije u mogućnosti da se fokusira koristeći autofokus (imajte na umu da se fotoaparat ponovo fokusira pre svakog snimka).

Intervalski filmovi

Intervalsko snimanje ne može da se kombinuje sa nekim funkcijama fotoaparata, uključujući živi prikaz slike, snimanje filma, duge ekspozicije (beskonačna ekspozicija ili vremensko fotografisanje), samookidač, bracketing (0 Podesi automatski bracketing), HDR (visok dinamički opseg; 0 HDR (visoki dinamički opseg)), višestruku ekspoziciju (0 Višestruka ekspozicija), intervalsko fotografisanje (0 Intervalsko fotografisanje) i pomeranje fokusa (0 Fotog. sa pomeranjem fokusa). Imajte na umu da zato što brzina zatvarača i vreme potrebno za snimanje slike na memorijskoj kartici mogu da variraju od snimka do snimka, interval između snimka koji se snimi i pokretanja sledećeg snimka može da varira. Fotografisanje neće početi ako intervalski film ne može da se snimi pri trenutnim podešavanjima (na primer, ako je memorijska kartica puna, interval ili vreme fotografisanja je nula, ili je interval duži od vremena fotografisanja).

Fotografisanje može da se okonča ako se kontrole fotoaparata koriste ili su podešavanja promenjena ili je HDMI kabl povezan. Film će se napraviti od kadrova snimljenih do tačke na kojoj se fotografisanje okončalo. Da biste okončali fotografisanje i snimili fotografiju, pritisnite dugme okidača skroz na dole.

U toku fotografisanja

U toku fotografisanja, Q će blještati i indikator snimanja serije intervala će se prikazati na kontrolnom displeju. Vreme koje ostaje (u satima i minutima) se pojavljuje na prikazu brzine zatvarača pre nego što se svaki kadar snimi. U drugim prilikama, vreme koje ostaje može da se vidi pritiskajući dugme okidača do pola. Bez obzira na opciju izabranu za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 c2: Tajmer pripravnosti), tajmer pripravnosti neće isteći u toku fotografisanja.

Prilagođavanje podešavanja između snimaka

Podešavanja fotografisanja i menija mogu da se prilagode između snimaka. Imajte na umu, međutim, da će se monitor isključiti oko 2 s pre nego što se sledeći snimak snimi.

Prikaz slike

K dugme ne može da se koristi da bi se videle slike dok je fotografisanje na snazi, ali će trenutni kadar biti prikazan na nekoliko sekundi nakon svakog snimka ako je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije (0 Prikaz slike). Druge operacije reprodukcije ne mogu da se izvrše dok je kadar prikazan.

Takođe pogledajte

Za informacije o zvučnom signalu koji se čuje kada je fotografisanje završeno, pogledajte B > Opcije zvučnog signala (0 Opcije zvučnog signala).