ไฮไลท์ ใช่ แล้วกด J เพื่อคืนค่าตัวเลือกเมนูถ่ายภาพยนตร์ให้กลับไปเป็นค่าตั้งจากโรงงาน (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์)