ปรับการตั้งค่าความไวแสง (ISO) ต่อไปนี้

  • ความไวแสงสูงสุด: เลือกจำกัดค่าสูงสุดสำหรับควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจากค่าระหว่าง ISO 200 และ Hi 2 ใช้การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมดถ่ายภาพ P, S และ A และเมื่อเลือก เปิด สำหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ในโหมดการถ่ายภาพ M
  • ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M): เลือก เปิด สำหรับการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมดการถ่ายภาพ M, เลือก ปิด เพื่อใช้ค่าที่เลือกสำหรับ ค่าความไวแสง (โหมด M)
  • ค่าความไวแสง (โหมด M): เลือกค่าความไวแสง (ISO) สำหรับโหมดการถ่ายภาพ M จากค่าระหว่าง ISO 64 และ Hi 2 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจะใช้ในโหมดการถ่ายภาพอื่น

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

เมื่อใช้ความไวแสง (ISO) สูง กล้องอาจโฟกัสภาพได้ยากและมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) เพิ่มมากขึ้น สามารถป้องกันได้โดยการเลือกค่าที่ต่ำกว่าสำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด