สร้าง Picture Control แบบกำหนดเอง (0 จัดการ Picture Control)