เลือกช่องบรรจุการ์ดที่ใช้บันทึกภาพยนตร์ เมนูจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ของการ์ดแต่ละแผ่น การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีเวลาที่เหลืออยู่