ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน) ในภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยค่าความไวแสง (ISO) สูง (0 ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง)