Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται ενώ έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής, επιτρέποντας την αυτόματη περιστροφή τους κατά την απεικόνιση όταν προβάλλονται στο NX Studio. Εγγράφονται οι ακόλουθοι προσανατολισμοί:

Προσανατολισμός τοπίου (οριζόντιος)

Περιστροφή φωτογραφικής μηχανής κατά 90° δεξιόστροφα

Περιστροφή φωτογραφικής μηχανής κατά 90° αριστερόστροφα

Ο προσανατολισμός της φωτογραφικής μηχανής δεν εγγράφεται όταν έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά την πανοραμική λήψη ή τη λήψη φωτογραφιών με τον φακό στραμμένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω.