สร้าง Picture Control แบบกำหนดเอง

การสร้าง Picture Control แบบกำหนดเอง

ท่านสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่อยู่ในกล้องแล้วบันทึกไว้เป็น Picture Control แบบกำหนดเองได้

 1. เลือก บันทึก/แก้ไข

  ไฮไลท์ บันทึก/แก้ไข แล้วกด 2

 2. เลือก Picture Control

  ไฮไลท์ Picture Control ที่มีอยู่ แล้วกด 2 หรือกด J เพื่อไปยังขั้นตอนที่ 4 เพื่อบันทึกสำเนาของ Picture Control ที่ไฮไลท์ไว้โดยไม่แก้ไขเพิ่มเติม

 3. แก้ไข Picture Control ที่เลือกไว้

  หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่จากค่าที่ตั้งมาจากโรงงานให้กดปุ่ม O (Q) กด J เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

 4. เลือกปลายทาง

  เลือกปลายทางสำหรับ Picture Control แบบกำหนดเอง (C-1 ถึง C-9) แล้วกด 2

 5. ตั้งชื่อ Picture Control

  หน้าจอป้อนข้อความจะปรากฏขึ้น ที่ค่าเริ่มต้นนั้น Picture Control ที่บันทึกใหม่จะถูกตั้งชื่อโดยการใส่ตัวเลขสองหลัก (กำหนดให้โดยอัตโนมัติ) ต่อท้ายชื่อของ Picture Control ที่มีอยู่; หากต้องการเลือกชื่ออื่น ให้เปลี่ยนชื่อ Picture Control ตามที่อธิบายไว้ใน “ป้อนข้อความ” (0 ป้อนข้อความ) แตะปุ่มการเลือกแป้นพิมพ์เพื่อสับเปลี่ยนระหว่างตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, ตัวอักษรพิมพ์เล็ก และสัญลักษณ์ ชื่อของ Picture Control แบบกำหนดเองมีความยาวได้ไม่เกินสิบเก้าตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ หลังจากตัวที่สิบเก้าจะถูกลบ

  พื้นที่ชื่อ

  พื้นที่แป้นพิมพ์ การเลือกแป้นพิมพ์

ตัวเลือก Picture Control แบบกำหนดเอง

ตัวเลือกที่มีให้สำหรับ Picture Control แบบกำหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control แบบกำหนดเองต้นฉบับ

สัญลักษณ์ Picture Control ต้นฉบับ

Picture Control ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่เป็นต้นฉบับในการสร้าง Picture Control แบบกำหนดเองจะมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ที่มุมบนขวาของหน้าจอแก้ไข

สัญลักษณ์ Picture Control ต้นฉบับ

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ