Kameraet tager automatisk billeder ved de valgte intervaller for at oprette en tavs time-lapse-video.

Optagelse af time-lapse-videoer

Før optagelse

Før optagelse af time-lapse-video skal du tage et testbillede med de aktuelle indstillinger og få vist resultaterne på skærmen. Time-lapse-videoer optages ved hjælp af videobeskæring; for at kontrollere kompositionen skal du trykke på knappen W (M) i visningen Time-lapse-video (for at vende tilbage til visningen Time-lapse-video skal du trykke på knappen W/M igen). For ensartede farver skal du vælge en anden indstilling for hvidbalance (0 Hvidbalance) end v (auto) eller D (naturligt lys auto).

Vi anbefaler dig at anvende stativ og deaktivere objektivets vibrationsreduktion (VR). Montér kameraet på et stativ, før optagelsen starter. For at sikre at optagelsen ikke afbrydes, skal du anvende en ekstra lysnetadapter og et stik til lysnetadapter eller et fuldt opladet batteri. For at forhindre at det lys, der kommer ind gennem søgeren, påvirker billeder og eksponering, skal du lukke søgerøjestykkets lukker.

 1. Vælg Time-lapse-video.

  Markér Time-lapse-video i videooptagemenuen, og tryk på 2 for at få vist indstillingerne for time-lapse-video.

 2. Justér indstillingerne for time-lapse-video.

  Justér indstillinger for time-lapse-video som beskrevet nedenfor.

  • For at vælge interval mellem billeder:

   Markér Interval, og tryk på 2.

   Vælg et interval, der er længere end den langsomst forventede lukkertid (minutter og sekunder), og tryk på J.

  • For at vælge den samlede fotograferingstid:

   Markér Fotograferingstid, og tryk på 2.

   Vælg fotograferingstid (op til 7 timer og 59 minutter), og tryk på J.

  • For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:

   Markér Udjævning af eksponering, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

  • For at aktivere eller deaktivere lydløs fotografering:

   Markér Lydløs fotografering, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

   Hvis Til er valgt, høres lyden af lukkeren eller spejlet kun, når spejlet hæves eller sænkes ved start og slutning af optagelsen.

  • For at vælge billedområde:

   Markér Billedområde, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

  • For at vælge billedstørrelse og -hastighed:

   Markér Billedstr./billedhastighed, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

  • For at vælge en indstilling for intervalprioritet:

   Markér Intervalprioritet, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

  Hvis Til er valgt, slutter time-lapse-optagelsen, hvis kameraet ikke kan fokusere, eller lukkeren på anden vis er deaktiveret.

 3. Start optagelse.

  Markér Start, og tryk på J. Optagelsen starter efter omtrent 3 sek. Kameraet tager billeder ved det valgte interval for den valgte fotograferingstid. Når time-lapse-videoerne er færdige, optages de over på det hukommelseskort, der er valgt for Destination i videooptagemenuen (0 Destination).

Lydløs fotografering

Valg af Til for Lydløs fotografering deaktiverer visse kamerafunktioner, herunder:

Beregning af den endelige videos længde

Det samlede antal billeder i den endelige video kan beregnes ved at dividere fotograferingstiden med intervallet og runde op. Den endelige videos længde kan derefter beregnes ved at dividere antal billeder med billedhastigheden valgt for Billedstr./billedhastighed (0 Billedstr./billedhastighed). En video med 48 billeder optaget ved 1920×1080; 24p får eksempelvis en længde på cirka to sekunder. Den maksimale længde for time-lapse-videoer er 20 minutter.

Billedstr./billedhastighed

Indikator for hukommelseskort Optaget længde/maksimal længde

Afslutning af optagelse

For at afslutte optagelsen, før alle billeder er taget, skal du markere Fra i menuen for time-lapse-video og trykke på J eller trykke på J mellem billederne. Der oprettes en video af de billeder, der er optaget, før optagelsen sluttede. Bemærk, at optagelsen afsluttes, og at der ingen video optages, hvis strømkilden fjernes eller frakobles, eller hukommelseskortet, der er destination, skubbes ud.

Intet billede

Kameraet afslutter enten time-lapse-optagelse (Til valgt for Intervalprioritet) eller springer til næste billede (Fra valgt for Intervalprioritet), hvis det er ude af stand til at fokusere ved hjælp af autofokus (bemærk, at kameraet fokuserer igen før hvert billede).

Time-lapse-videoer

Time-lapse kan ikke kombineres med visse kamerafunktioner, herunder Live View, optagelse af video, langtidseksponeringer (fotografering med bulb eller langtidseksponering), selvudløser, bracketing (0 Indst. af auto-bracketing), HDR (high dynamic range; 0 HDR (high dynamic range)), multieksponering (0 Multieksponering), intervaloptagelse (0 Intervaloptagelse) og fokusskift (0 Fotografering med fokusskift). Bemærk, at idet lukkertid og den nødvendige tid til at optage billedet på hukommelseskortet kan variere fra billede til billede, varierer intervallet muligvis mellem et billedes optagelse og starten på næste billede. Optagelsen starter ikke, hvis der ikke kan optages en time-lapse video ved de aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis hukommelseskortet er fuldt, hvis intervallet eller fotograferingstiden er nul, eller hvis intervallet er længere end fotograferingstiden).

Optagelsen slutter muligvis, hvis kameraets knapper anvendes, hvis indstillingerne ændres, eller HDMI-kablet er tilsluttet. Der oprettes en video af de billeder, der er optaget, før optagelsen sluttede. For at afslutte optagelsen og tage et billede skal du trykke udløserknappen helt ned.

Under optagelse

Under optagelsen blinker ikonet Q, og indikatoren for time-lapse-optagelse vises på kontrolpanelet. Den resterende tid (i timer og minutter) vises i lukkertidsvisningen lige før optagelse af hvert billede. Ellers kan du få vist den resterende tid ved at trykke udløserknappen halvt ned. Uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 c2: Standbytimer) udløber standbytimeren ikke under optagelse.

Justering af indstillinger mellem billeder

Indstillingerne for optagelse og menu kan justeres mellem billederne. Bemærk dog, at skærmen slukker ca. 2 sek., før det næste billede tages.

Billedtjek

Knappen K kan ikke anvendes til at få vist billeder, mens optagelsen er i gang, men det aktuelle billede vises i nogle få sekunder efter hvert billede, hvis Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 Billedtjek). Der kan ikke udføres andre billedvisningsfunktioner, mens billedet vises.

Se også

For information om det bip, der lyder, når optagelsen er færdig, se B > Bip-indstillinger (0 Bip-indstillinger).