Tag billeder ved det valgte interval, indtil det angivne antal billeder er blevet optaget. Vælg en anden udløserindstilling end selvudløser (E) ved anvendelse af intervaltimer.

Intervaloptagelse

Før optagelse

Før intervaloptagelse påbegyndes, skal du tage et testbillede med de aktuelle indstillinger og få vist resultatet på skærmen. Når indstillingerne er som ønsket, skal du lukke søgerøjestykkets lukker for at hindre lys, der kommer ind igennem søgeren, i at påvirke billederne og eksponeringen.

Før valg af starttidspunkt skal du vælge Tidszone og dato i opsætningsmenuen og sørge for, at kameraets ur er indstillet til korrekt tid og dato (0 Tidszone og dato).

Vi anbefaler dig at anvende stativ og deaktivere objektivets vibrationsreduktion (VR). Montér kameraet på et stativ, før optagelsen starter. For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge for, at kameraets batteri er fuldt opladet. I tvivlstilfælde skal du oplade batteriet før brug eller anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter (forhandles separat).

 1. Vælg Intervaloptagelse.

  Markér Intervaloptagelse i billedoptagemenuen, og tryk på 2 for at få vist indstillingerne for intervaloptagelse.

 2. Justér indstillingerne for intervaloptagelse.

  Vælg en startdato og tid, interval, antal billeder pr. interval og udjævning af eksponering, lydløs fotografering, intervalprioritet og indstillinger for startmappe.

  • For at vælge startdato og tid:

   Markér Vælg startdato/-tid, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

   For at starte optagelsen straks skal du vælge Nu. For at starte optagelsen på en valgt dato og tid skal du vælge Vælg dato/tid, derefter vælge dato og tid og trykke på J.

  • For at vælge interval mellem billeder:

   Markér Interval, og tryk på 2.

   Vælg et interval (timer, minutter og sekunder), og tryk på J.

  • For at vælge antal billeder pr. interval:

   Markér Intervaller × billeder/interval, og tryk på 2.

   Vælg antallet af intervaller og antallet af billeder pr. interval, og tryk på J.

   I indstillingen S (enkeltbillede) tages billederne for hvert interval ved hastigheden valgt for brugerindstilling d1 (Optagehast. for CL-indst.; 0 d1: Optagehast. for CL-indst.).

  • For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:

   Markér Udjævning af eksponering, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

  • For at aktivere eller deaktivere lydløs fotografering:

   Markér Lydløs fotografering, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

   Hvis Til er valgt, kan du kun høre lyden af lukkeren eller spejlet, når spejlet hæves eller sænkes i starten og slutningen af optagelsen. Autofokus kan ikke anvendes.

  • For at vælge en indstilling for intervalprioritet:

   Markér Intervalprioritet, og tryk på 2.

   Markér en indstilling, og tryk på J.

   Hvis Til er valgt, slutter optagelsen, hvis kameraet ikke kan fokusere, eller lukkeren på anden vis er deaktiveret.

  • Valg af startmappeindstillinger:

   Markér Start-lagermappe, og tryk på 2.

   Markér indstillinger, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge. Tryk på J for at fortsætte.

 3. Start optagelse.

  Markér Start, og tryk på J. Den første serie billeder tages på det angivne starttidspunkt eller efter omtrent 3 sek., hvis Nu blev valgt for Vælg startdato/-tid i trin 2. Optagelsen fortsætter ved det valgte interval, indtil alle billeder er taget.

Under optagelse

Ikonet Q blinker på kontrolpanelet under intervaloptagelse. Umiddelbart før næste optageinterval begynder, viser lukkertidsvisningen antal resterende intervaller, og blændevisningen viser det antal billeder, der er tilbage i det aktuelle interval. På andre tidspunkter kan du få vist antal resterende intervaller og billeder i hvert interval ved at trykke udløserknappen halvt ned (når knappen slippes, vises lukkertid og blændeåbning, indtil standbytimeren udløber).

Indstillingerne kan justeres, menuerne anvendes og billederne vises, mens intervaloptagelse er i gang. Skærmen slukker automatisk omkring fire sekunder før hvert interval. Bemærk, at ændring af kameraindstillingerne, mens intervaltimeren er aktiv, kan få optagelsen til at slutte.

Udløserindstilling

Uanset den valgte udløserindstilling tager kameraet det angivne antal billeder ved hvert interval.

Pause under intervaloptagelse

Du kan sætte intervaloptagelsen på pause mellem intervallerne ved at trykke på J eller vælge Pause i intervaltimermenuen.

Genoptagelse af intervaloptagelse

For at genoptage optagelsen straks skal du vælge Genstart.

Markér Genstart, og tryk på J.

For at genoptage optagelsen på et angivet tidspunkt:

For Vælg startdato/-tid skal du markere Vælg dato/tid og trykke på 2.

Vælg en startdato og tid, og tryk på J.

Markér Genstart, og tryk på J.

Afslutning af intervaloptagelse

For at afslutte intervaloptagelse, før alle billeder er taget, skal du vælge Fra i intervaltimermenuen.

Intet billede

Billederne tages ikke ved det valgte interval, hvis det aktuelle interval slutter, før billedet eller billederne for det forrige interval er blevet taget, hukommelseskortet er fuldt, eller AF-S er valgt, og kameraet er ude af stand til at fokusere (bemærk, at kameraet fokuserer før hvert billede). I autofokusindstilling afslutter kameraet enten intervaloptagelse (Til valgt for Intervalprioritet) eller springer til næste interval (Fra valgt for Intervalprioritet), hvis der ikke tages nogen billeder efter otte sekunder.

Mangler hukommelse

Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der tages ikke nogen billeder. Genoptag optagelse (0 Genoptagelse af intervaloptagelse) efter sletning af nogle billeder eller efter slukning af kameraet og isætning af et andet hukommelseskort.

Bracketing

Justér bracketing-indstillingerne før intervaloptagelse. Hvis eksponering, flash eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive, når intervaloptagelse er i gang, tager kameraet det antal billeder, der er i bracketing-programmet i hvert interval, uanset hvor mange billeder, der er angivet i intervaloptagelsesmenuen. Hvis hvidbalance-bracketing er aktiv, når intervaloptagelse er i gang, tager kameraet ét billede i hvert interval og behandler det for at oprette det antal kopier, der er angivet i bracketing-programmet. Bemærk, at bracketing ikke kan anvendes under intervaloptagelse, når Til er valgt for Intervalprioritet.

Intervaloptagelse

Vælg et længere interval end den tid, der kræves for at tage det valgte antal billeder, og, hvis du anvender flash, den tid, der kræves for opladning af flashen. Hvis intervallet er for kort, bliver antal optagede billeder muligvis mindre end det samlede antal opstillet i trin 2 (antal intervaller ganget med antal billeder pr. interval), eller flashen kan gå af ved mindre end den nødvendige mængde strøm for fuld eksponering. Flashudladningen kan også falde til under det ønskede niveau, hvis der tages mere end ét billede pr. interval. Intervaloptagelse kan ikke kombineres med visse kamerafunktioner, herunder Live View, optagelse af video, time-lapse-videoer (0 Time-lapse-video), langtidseksponeringer (fotografering med bulb eller langtidseksponering) og fokusskift (0 Fotografering med fokusskift). Desuden er intervaloptagelse ikke tilgængelig, når Optag videoer er valgt for brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap (0 g1: Brugerd. knaptilknytning). Bemærk, at idet lukkertid, billedhastighed og tiden påkrævet for at optage billeder kan variere fra et interval til det næste, kan tiden fra slutningen af ét interval til begyndelsen af det næste variere. Hvis optagelse ikke kan fortsætte ved de aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis lukkertiden A eller % aktuelt er valgt i manuel eksponeringsindstilling, intervallet er nul, eller starttidspunktet er om mindre end ét minut), vises en advarsel på skærmen.

Intervaloptagelse sættes på pause, når E (selvudløser) er valgt, eller hvis kameraet slukkes og derefter tændes igen (når kameraet er slukket, kan du udskifte batterier og hukommelseskort uden at afslutte intervaloptagelse). Intervaltimerindstillingerne påvirkes ikke, når optagelsen sættes på pause.

Lydløs fotografering

Valg af Til for Lydløs fotografering deaktiverer visse kamerafunktioner, herunder: