คืนค่าตัวเลือกเมนูถ่ายภาพยนตร์ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น (ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์ )