เลือก Picture Control สำหรับภาพยนตร์ เลือก [เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย] เพื่อใช้ตัวเลือกที่เลือกล่าสุดสำหรับรูปภาพ (ตั้งค่า Picture Control)