เลือก [เปิดใช้] เพื่อลดอัตราขยายของไมโครโฟนและป้องกันไม่ให้เสียงเพี้ยนขณะบันทึกภาพยนตร์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง