เปิดหรือปิดไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอก หรือปรับค่าความไวของไมโครโฟน

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[อัตโนมัติ]

ปรับความไวของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ

[ปรับเอง]

เลือกความไวของไมโครโฟนด้วยตนเอง เลือกจากค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 20 ค่ายิ่งสูง ความไวยิ่งสูงขึ้น; ค่ายิ่งต่ำ ความไวยิ่งต่ำลง

[ปิดไมโครโฟน]

ปิดการบันทึกเสียง

ภาพยนตร์ไม่มีเสียง

ภาพยนตร์ที่บันทึกโดยเลือก [ปิดไมโครโฟน] ไว้สำหรับ [ความไวของไมโครโฟน] จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 2