เลือก [เปิด] เปิดใช้งานวงจร low-cut filter ของไมโครโฟนในตัวกล้อง โดยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผ่านไมโครโฟน โปรดทราบว่าอาจมีผลกระทบต่อเสียงอื่นๆ ด้วย

การเลือก [เปิด] สำหรับ [ลดเสียงรบกวนจากลม] จะไม่ส่งผลต่อไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม การลดเสียงรบกวนจากลมสำหรับไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่รองรับคุณสมบัตินี้ สามารถเปิดหรือปิดใช้งานโดยใช้ปุ่มควบคุมไมโครโฟนได้