เลือกพื้นที่ภาพสำหรับภาพยนตร์

ตัดส่วน DX อัตโนมัติ

เลือกว่าจะให้กล้องใช้พื้นที่ภาพ [DX] สำหรับภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยเลนส์ DX