บันทึก Picture Control ที่บันทึกไว้เป็น Picture Control แบบกำหนดเอง (จัดการ Picture Control)