Изберете броя точки за фокусиране, налични за ръчен избор на точка за фокусиране, когато е избрана опция, различна от [ Auto-area AF ] за режим на AF зона.

опция

Описание

4

[ Всички точки ]

Всяка фокусна точка, налична в текущия режим на AF зона, може да бъде избрана. Броят на наличните точки варира в зависимост от режима на AF зона.

5

[ Редуващи се точки ]

Броят на наличните точки за фокусиране се намалява до една четвърт от наличния брой, когато е избрано [ Всички точки ]. Използвайте за бърз избор на точка за фокусиране. Броят налични точки за [ Pinpoint AF ] не се влияе.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео