Изберете броя на наличните точки за фокусиране за ръчен избор на точка на фокусиране, когато е избрана опция, различна от [ Auto-area AF ] за режим AF-area.

Вариант

Описание

4

[ Всички точки ]

Всяка точка на фокусиране, налична в текущия режим на AF зона, може да бъде избрана. Броят на наличните точки варира в зависимост от режима на AF зона.

5

[ Редуващи се точки ]

Броят на наличните фокусни точки се намалява до една четвърт от наличния брой, когато е избрано [ Всички точки ]. Използвайте за бърз избор на точка на фокусиране. Броят точки, налични за [ Pinpoint AF ], не се влияе.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео