Izaberite inkremente koji se koriste kada se prave prilagođavanja ISO osetljivosti. Ako je moguće, trenutno podešavanje ISO osetljivosti se održava kada se vrednost koraka menja. Ako je trenutno podešavanje ISO osetljivosti nedostupno pri novoj vrednosti koraka, ISO osetljivost će se zaokružiti na najbliže dostupno podešavanje.