Birajte veličinu područja kojem se daje najveća težina u merenju sa prioritetom centra.