Šī opcija nosaka, vai ekspozīcijas kompensācijas iestatīšanai ir nepieciešama E poga. Ja ir atlasīts iestatījums On (Auto reset) (Ieslēgts (Automātiska atiestate)) vai On (Ieslēgts), „0” ekspozīcijas displeja centrā mirgos arī tad, ja ekspozīcijas kompensācija ir iestatīta uz ±0.

Change Main/Sub (Mainīt galveno/pakārtoto)

Grozāmais pārslēgs, ko izmanto, lai iestatītu ekspozīcijas kompensāciju, kad pielāgotajam iestatījumam b4 (Easy exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija)) ir iestatīta opcija On (Auto reset) (Ieslēgts (Automātiska atiestatīšana)) vai On (Ieslēgts), ir atkarīgs no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam f4 (Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus), 0 f4: Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)) > Change main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto) > Exposure setting (Ekspozīcijas iestatījums).

  f4 (Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)) > Change main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto) > Exposure setting (Ekspozīcijas iestatījums)
On (Ieslēgts) On (Mode A) (Ieslēgts (režīms A)) Off (Izslēgts)
Ekspozīcijas režīms P Grozāmais apakškomandu pārslēgs Grozāmais apakškomandu pārslēgs Grozāmais apakškomandu pārslēgs
S Galvenais grozāmais komandu pārslēgs Grozāmais apakškomandu pārslēgs Grozāmais apakškomandu pārslēgs
A Grozāmais apakškomandu pārslēgs Grozāmais apakškomandu pārslēgs Galvenais grozāmais komandu pārslēgs
M Nav piemērojams

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)