Δημιουργήστε αντίγραφα που μειώνουν τα εφέ της προοπτικής όπως φαίνονται από τη βάση ενός ψηλού αντικειμένου. Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να ρυθμίσετε την προοπτική (έχετε υπόψη ότι μεγαλύτερα ποσοστά ελέγχου προοπτικής έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη περικοπή των άκρων). Τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν σε προεπισκόπηση στην οθόνη επεξεργασίας. Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.

Πριν

Μετά