Αντιγράψτε φωτογραφίες σε Ασπρόμαυρο, Σέπια ή Κυανοτυπία (μονοχρωμία σε μπλε και άσπρο).

Επιλέγοντας Σέπια ή Κυανοτυπία εμφανίζεται μία προεπισκόπηση της επιλεγμένης φωτογραφίας. Πατήστε το 1 για να αυξήσετε τον κορεσμό χρώματος και το 3 για να τον μειώσετε. Πατήστε το J για να δημιουργήσετε ένα μονόχρωμο αντίγραφο.