Δημιουργήστε ένα αντίγραφο που να δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες και το χρώμα για ένα ζωγραφικό εφέ. Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.

Πριν

Μετά