Δημιουργήστε ένα αντίγραφο περιγράμματος μίας φωτογραφίας για να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για ζωγραφιά. Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.

Πριν

Μετά