เลือก เปิด เพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโค้งออกเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้าง และเพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเว้าเข้าเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ระยะไกล (โปรดทราบว่าขอบของพื้นที่ภาพที่มองเห็นในช่องมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถ่ายที่ได้ และเวลาที่ใช้ในการประมวลผลภาพก่อนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลกับภาพยนตร์และจะใช้ได้เฉพาะกับเลนส์ชนิด G, E และ D เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับเลนส์ PC, ฟิชอาย และเลนส์อื่นๆ บางรุ่น) ทั้งนี้จะไม่รับประกันผลการใช้งานร่วมกับเลนส์อื่นๆ ก่อนใช้ฟังก์ชั่นควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติกับเลนส์ DX ให้เลือก เปิด สำหรับ ตัดส่วน DX อัตโนมัติ หรือเลือกพื้นที่ภาพ DX (24×16); การเลือกตัวเลือกอื่นอาจทำให้เกิดความผิดเพี้ยนในภาพมากหรือการตัดส่วนภาพมาก (0 พื้นที่ภาพ)

รีทัช: ควบคุมความผิดเพี้ยน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสำเนาภาพถ่ายที่มีอยู่โดยลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโค้งออกและภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเว้าเข้า โปรดดู “ควบคุมความผิดเพี้ยน” (0 ควบคุมความผิดเพี้ยน)

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ