Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται με ονόματα αρχείων που περιλαμβάνουν το τμήμα «DSC_» ή, στην περίπτωση φωτογραφιών που χρησιμοποιούν χρωματικό χώρο Adobe RGB (0 Χρωματικός Χώρος), «_DSC», ακολουθούμενο από έναν τετραψήφιο αριθμό και μια επέκταση με τρία γράμματα (πχ., «DSC_0001.JPG»). Η επιλογή Ονομασία αρχείων χρησιμοποιείται για την επιλογή τριών γραμμάτων που θα αντικαταστήσουν το τμήμα «DSC» του ονόματος αρχείου.

Επεκτάσεις

Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω επεκτάσεις: «.NEF» για τις φωτογραφίες NEF (RAW), «.JPG» για τις φωτογραφίες JPEG, «.MOV» για τα video MOV, «.MP4» για τα video MP4 και «.NDF» για τα δεδομένα απομάκρυνσης σκόνης αναφοράς. Σε κάθε ζεύγος φωτογραφιών που καταγράφονται με ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας NEF (RAW) + JPEG, οι εικόνες NEF και JPEG έχουν τα ίδια ονόματα αρχείου, αλλά διαφορετικές επεκτάσεις.