Εγγράψτε δύο έως δέκα εκθέσεις NEF (RAW) σαν μία μεμονωμένη φωτογραφία.

Δημιουργία μίας Πολλαπλής Έκθεσης

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή πολλαπλών εκθέσεων σε ζωντανή προβολή. Εξέλθετε από τη ζωντανή προβολή πριν προχωρήσετε.

Εκτεταμένοι Χρόνοι Εγγραφής

Αν η οθόνη απενεργοποιηθεί κατά την απεικόνιση ή τους χειρισμούς στο μενού και δεν γίνει κανένας χειρισμός για περίπου 30 δ, η λήψη θα τερματιστεί και θα δημιουργηθεί μία πολλαπλή έκθεση από τις εκθέσεις που έχουν εγγραφεί έως εκείνο το σημείο. Ο διαθέσιμος χρόνος για την εγγραφή της επόμενης έκθεσης μπορεί να επεκταθεί διαλέγοντας μεγαλύτερους χρόνους για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c2 (Χρονομέτρης αναμονής, 0 c2: Χρονομέτρης Αναμονής).

 1. Επιλέξτε Πολλαπλή έκθεση.

  Επισημάνετε την επιλογή Πολλαπλή έκθεση στο μενού λήψης φωτογραφιών και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε μία λειτουργία.

  Επισημάνετε την επιλογή Λειτ. πολλαπλής έκθεσης και πατήστε το 2, έπειτα πατήστε το 1 ή το 3 για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, και πατήστε το J για να την ενεργοποιήσετε.

  Εάν επιλεχθεί Ενεργοποίηση (σειρά) ή Ενεργ/ση (μία φωτ/φία), θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο n στον πίνακα ελέγχου.

 3. Διαλέξτε τον αριθμό λήψεων.

  Επισημάνετε την επιλογή Αριθμός λήψεων και πατήστε το 2.

  Πατήστε το 1 ή το 3 για να διαλέξετε τον αριθμό εκθέσεων που θα συνδυαστούν για τη διαμόρφωση μίας μεμονωμένης φωτογραφίας, και πατήστε το J.

  Το Κουμπί BKT

  Εάν έχει επιλεχθεί Πολλαπλή έκθεση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) > Κουμπί BKT + y (0 f1: Προσαρμ. Εκχώρ. Ελέγχου), μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία πολλαπλής έκθεσης πατώντας το κουμπί BKT και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών, και τον αριθμό λήψεων πατώντας το κουμπί BKT και περιστρέφοντας τον υπο-επιλογέα εντολών. Η λειτουργία και ο αριθμός λήψεων εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου: τα εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία είναι 5 για Απενεργοποίηση, B για Ενεργ/ση (μία φωτ/φία) και 6 για Ενεργοποίηση (σειρά).

 4. Διαλέξτε τη λειτουργία επικάλυψης.

  Επισημάνετε την επιλογή Λειτουργία επικάλυψης και πατήστε το 2, έπειτα πατήστε το 1 ή το 3 για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, και πατήστε το J για να την ενεργοποιήσετε.

 5. Διαλέξτε αν θέλετε να κρατήσετε τις μεμονωμένες εκθέσεις.

  Για να διαλέξετε εάν θα κρατήσετε ή θα διαγράψετε τις μεμονωμένες λήψεις που συνθέτουν την πολλαπλή έκθεση, επισημάνετε την επιλογή Διατήρηση όλων των στάσεων και πατήστε το 2, έπειτα πατήστε το 1 ή το 3 για να διαλέξετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το J για να την ενεργοποιήσετε.

 6. Καδράρετε μία φωτογραφία, εστιάστε και τραβήξτε τη.

  Στις λειτουργίες συνεχών λήψεων, η φωτογραφική μηχανή εγγράφει όλες τις εκθέσεις με μία μόνο ριπή. Αν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση (σειρά), η φωτογραφική μηχανή θα συνεχίσει να εγγράφει πολλαπλές εκθέσεις όσο πατιέται το κουμπί λήψης. Αν έχει επιλεχθεί Ενεργ/ση (μία φωτ/φία), η λήψη πολλαπλής έκθεσης θα τερματιστεί μετά από την πρώτη φωτογραφία. Στη λειτουργία χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης, η φωτογραφική μηχανή θα εγγράψει αυτόματα τον αριθμό λήψεων που έχει επιλεχθεί στο Βήμα 3, ανεξάρτητα από τη ενεργοποιημένη επιλογή για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c3 (Χρονομέτρης αυτοφωτογρ.) > Αριθμός λήψεων (0 c3: Χρονομέτρης Αυτοφωτογρ.). Το μεσοδιάστημα μεταξύ των λήψεων, ωστόσο, ελέγχεται από την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c3 (Χρονομέτρης αυτοφωτογρ.) > Μεσοδ. μεταξύ λήψεων. Σε άλλες λειτουργίες λήψης, λαμβάνεται μόνο μία φωτογραφία κάθε φορά που πατιέται το κουμπί λήψης. Συνεχίστε τη λήψη μέχρι να εγγραφούν όλες οι εκθέσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τη διακοπή της πολλαπλής έκθεσης πριν εγγραφούν όλες οι φωτογραφίες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Τερματισμός των Πολλαπλών Εκθέσεων» (0 Τερματισμός των Πολλαπλών Εκθέσεων).

  Θα αναβοσβήνει το εικονίδιο n μέχρι να τερματιστεί η λήψη. Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση (σειρά), η λήψη πολλαπλής έκθεσης θα τερματιστεί μόνο όταν έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση για τη λειτουργία πολλαπλής έκθεσης. Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργ/ση (μία φωτ/φία), η λήψη πολλαπλής έκθεσης θα τερματιστεί αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η πολλαπλή έκθεση. Το εικονίδιο n εξαφανίζεται από την οθόνη όταν τερματίζεται η λήψη πολλαπλής έκθεσης.

Χρήση του Κουμπιού i

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές πατώντας το κουμπί K κατά τη διάρκεια της πολλαπλής έκθεσης, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί i. Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή πλοηγηθείτε στο μενού με τη χρήση του πολυ-επιλογέα, πατώντας το 1 ή το 3 για να επισημάνετε τα στοιχεία και πατώντας το J για να τα επιλέξετε.

 • Προβολή προόδου: Προβάλετε μία προεπισκόπηση που έχει δημιουργηθεί από τις εκθέσεις που έχουν εγγραφεί μέχρι αυτό το σημείο.
 • Νέα λήψη τελευταίας έκθεσης: Επαναλάβετε την πιο πρόσφατη έκθεση.
 • Αποθήκευση και έξοδος: Δημιουργήστε μία πολλαπλή έκθεση που να αποτελείται από τις εκθέσεις που έχουν ληφθεί μέχρι αυτό το σημείο.
 • Απόρριψη και έξοδος: Εξέλθετε χωρίς εγγραφή μίας πολλαπλής έκθεσης. Εάν επιλεγεί Ενεργοποίηση για Διατήρηση όλων των στάσεων, οι μεμονωμένες εκθέσεις θα διατηρούνται.

Κουμπί i

Τερματισμός των Πολλαπλών Εκθέσεων

Για να τερματίσετε μία πολλαπλή έκθεση πριν από τη λήψη του καθορισμένου αριθμού εκθέσεων, επιλέξτε Απενεργοποίηση για τη λειτουργία πολλαπλής έκθεσης ή πατήστε το κουμπί K και ύστερα το κουμπί i και επιλέξτε είτε Αποθήκευση και έξοδος είτε Απόρριψη και έξοδος. Εάν τερματιστεί η λήψη ή επιλέξετε Αποθήκευση και έξοδος πριν από τη λήψη του καθορισμένου αριθμού εκθέσεων, θα δημιουργηθεί μία πολλαπλή έκθεση αποτελούμενη από τις εκθέσεις που έχουν εγγραφεί μέχρι εκείνο το σημείο. Εάν έχει επιλεχθεί Μέσος όρος για Λειτουργία επικάλυψης, η ενίσχυση θα προσαρμοστεί για να αντανακλά τον πραγματικό αριθμό εκθέσεων που έχουν εγγραφεί. Λάβετε υπόψη ότι η λήψη θα τερματιστεί αυτόματα εάν:

 • Εκτελεστεί επαναφορά ρυθμίσεων με δύο κουμπιά
 • Απενεργοποιηθεί η φωτογραφική μηχανή
 • Εξαντληθεί η μπαταρία

Πολλαπλή Έκθεση

Οι πολλαπλές εκθέσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από θόρυβο (φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, ομίχλη ή γραμμές).

Μην αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε την κάρτα μνήμης κατά την εγγραφή μίας πολλαπλής έκθεσης.

Η ζωντανή προβολή δεν είναι διαθέσιμη όσο η λήψη βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιλέγοντας τη ζωντανή προβολή γίνεται επαναφορά της Λειτ. πολλαπλής έκθεσης σε Απενεργοποίηση.

Οι πληροφορίες λήψης, που παρατίθενται στην οθόνη πληροφοριών φωτογραφίας σε απεικόνιση (συμπεριλαμβάνονται η μέτρηση, η έκθεση, η λειτουργία λήψης, η εστιακή απόσταση, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής και ο προσανατολισμός της φωτογραφικής μηχανής), αφορούν την πρώτη λήψη στην πολλαπλή έκθεση.

Φωτογράφιση με Περιοδικό Χρονοδιακόπτη

Εάν είναι ενεργοποιημένη η φωτογράφηση με περιοδικό χρονοδιακόπτη πριν από τη λήψη της πρώτης έκθεσης, η φωτογραφική μηχανή θα εγγράψει τις εκθέσεις με το επιλεγμένο μεσοδιάστημα μέχρι να τραβηχτεί ο αριθμός των εκθέσεων που έχει καθοριστεί στο μενού πολλαπλής έκθεσης (ο αριθμός λήψεων που αναφέρεται στο μενού λήψης με περιοδικό χρονοδιακόπτη δεν λαμβάνεται υπόψη). Αυτές οι εκθέσεις στη συνέχεια θα εγγραφούν ως μεμονωμένη φωτογραφία και η λήψη με περιοδικό χρονοδιακόπτη θα τερματιστεί (εάν έχει επιλεχθεί Ενεργ/ση (μία φωτ/φία) για τη λειτουργία πολλαπλής έκθεσης, η λήψη πολλαπλής έκθεσης θα τερματιστεί επίσης αυτόματα).

Άλλες Ρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια της λήψης πολλαπλής έκθεσης, δεν είναι δυνατό το φορμάρισμα των καρτών μνήμης και μερικά στοιχεία του μενού εμφανίζονται γκρίζα και δεν είναι δυνατή η αλλαγή τους.