Οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε υψηλές τιμές ευαισθησίας ISO μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία, ώστε να μειωθεί ο «θόρυβος».