Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση, οι φωτογραφίες που θα ληφθούν με ταχύτητα κλείστρου πιο αργή του 1 δ υποβάλλονται σε επεξεργασία για μείωση του θορύβου (φωτεινά σημεία ή ομίχλη). Ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία σχεδόν διπλασιάζεται. Κατά την επεξεργασία, το «l m» θα αναβοσβήνει στις ενδείξεις ταχύτητας κλείστρου/διαφράγματος και δεν μπορούν να ληφθούν φωτογραφίες (αν η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αλλά η αποθορυβοποίηση δεν θα πραγματοποιηθεί). Στη λειτουργία συνεχών λήψεων, θα μειωθεί η ταχύτητα καρέ και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των φωτογραφιών, η χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης θα μειωθεί.