Διαλέξτε τη ρύθμιση ή τις ρυθμίσεις που επηρεάζονται όταν το αυτόματο bracketing είναι ενεργό. Διαλέξτε Βracketing AE & φλας (j) για να εφαρμόσετε και bracketing έκθεσης και bracketing επιπέδου φλας, AE bracketing (k) για να ταξινομηθεί μόνο η έκθεση, Bracketing φλας (l) για να εφαρμοστεί μόνο bracketing επιπέδου φλας, WB bracketing (m) για να εφαρμοστεί bracketing ισορροπίας λευκού ή ADL bracketing (y) για να εφαρμοστεί bracketing με χρήση του Ενεργού D-Lighting. Λάβετε υπόψη ότι το bracketing ισορροπίας λευκού δεν είναι διαθέσιμο σε ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας NEF (RAW) ή NEF (RAW) + JPEG.