Vælg de handlinger, der udføres i fototilstand ved hjælp af kamera- eller objektivkontroller, inklusive kameraknapperne og undervælgeren og objektivkontrolringen.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

Mulighed

w

[ Fn1 knap ]

y

[ Fn2 knap ]

1

[ Fn3 knap ]

n

[ Fn-knap til lodret optagelse ]

b

[ Protect/Fn4 knap ]

V

[ AF-ON knap ]

8

[ Undervælgercenter ]

p

[ OK knap ]

W

[ Lyd knap ]

B

[ QUAL knap ]

F

[ Lodret multivælger center ]

j

[ AF-ON-knap til lodret optagelse ]

z

[ Knap til videooptagelse ]

y

[ Kommandohjul ]

S

[ Lens Fn-knap ]

3

[ Lens Fn2-knap ]

l

[ Lens kontrolring ]

R

[ Objektiv Fn-ring (med uret) ]

S

[ Objektiv Fn-ring (mod uret) ]

T

[ Indstillingsknap til objektivhukommelse ]

 • De roller, der kan tildeles, er angivet nedenfor. De tilgængelige roller varierer med kontrollen.

Rolle

Beskrivelse

A

[ Forudindstillet fokuspunkt ]

Ved at trykke på knappen vælges et forudindstillet fokuspunkt.

 • For at vælge punktet skal du fremhæve det, holde knappen nede og trykke på knappen for fokustilstand, indtil fokuspunktet blinker.

 • Separate fokuspunkter kan vælges for "bred" (landskab) orientering og for hver af de to "høje" (portræt) orienteringer, hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling a5 [ Gem punkter efter retning ].

 • Funktionen af den valgte kontrol kan vælges ved at trykke på 2 , når [ Forudindstillet fokuspunkt ] er fremhævet.

  • [ Tryk for at hente fokuspunkt ]: Ved at trykke på knappen genkaldes det forudindstillede fokuspunkt.

  • [ Hold for at hente fokuspunkt ]: Det forudindstillede fokuspunkt vælges, mens der trykkes på knappen. Hvis du slipper knappen, gendannes det fokuspunkt, der var valgt, før der blev trykket på knappen.

K

[ Vælg midterste fokuspunkt ]

Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.

F

[ Gem fokusposition ]

Hvis du holder knappen nede, gemmes den aktuelle fokusposition.

 • Den gemte position kan gendannes ved hjælp af en kontrol, som [ Genkald fokusposition ] er blevet tildelt ("hukommelsesgenkaldelse").

 • Når du gemmer fokuspositionen, kan du vælge, om den kan genkaldes ved hjælp af en af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt ([ Gem til alle ]) eller kun ved at bruge en specifik kontrol ([ Gem individuelt ]).

 • For mere information, se "Gemme og genkalde fokuspositioner" ( Gemme og genkalde fokuspositioner ).

H

[ Genkald fokusposition ]

Ved at trykke på knappen genkaldes en fokusposition, der er gemt ved hjælp af en kontrol, som [ Gem fokusposition ] er blevet tildelt.

d

[ AF-områdetilstand ]

Hold knappen nede for at vælge en forudindstillet AF-områdetilstand. AF-områdetilstanden, der tidligere var i kraft, gendannes, når knappen slippes.

 • For at vælge AF-områdetilstand skal du trykke på 2 , når [ AF-områdetilstand ] er fremhævet.

5

[ AF-områdetilstand + AF-ON ]

Hvis du holder knappen nede, vælges en forudindstillet AF-områdetilstand og starter autofokus. AF-områdetilstanden, der tidligere var i kraft, gendannes, når knappen slippes.

 • For at vælge AF-områdetilstand skal du trykke på 2 , når [ AF-områdetilstand + AF-ON ] er fremhævet.

A

[ AF-ON ]

Ved at trykke på knappen startes autofokus, hvilket kopierer AF-ON- knappens funktion.

F

[ Kun AF-lås ]

Fokus låses, mens knappen trykkes ned.

E

[ AE-lås (Hold) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

N

[ AWB-lås (hold) ]

Hvis [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt for hvidbalance, låses hvidbalancen, når der trykkes på knappen (hvidbalancelås). Hvidbalancelåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

O

[ AE/AWB-lås (hold) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Hvidbalancen låses også, forudsat at [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt til hvidbalance. Eksponering og hvidbalancelås slutter ikke, når lukkeren udløses. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

D

[ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, lukkeren udløses, eller standby-timeren udløber.

C

[ kun AE-lås ]

Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.

B

[ AE/AF-lås ]

Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.

r

[ FV-lås ]

Tryk på knappen for at låse flashværdien for valgfri flashenheder; tryk igen for at annullere FV-lås.

h

[ c Deaktiver/aktiver ]

Hvis blitzen er aktiveret i øjeblikket, vil den blive deaktiveret, mens der trykkes på knappen. Hvis blitzen i øjeblikket er slukket, vil synkronisering med frontgardin blive valgt, mens der trykkes på knappen.

q

[ Forhåndsvisning ]

Mens kontrollen trykkes ned, viser optagedisplayet, hvordan farve, eksponering og dybdeskarphed påvirkes af de aktuelle fotoindstillinger.

o

[ Genkald optagefunktioner ]

Hold knappen nede for at genkalde tidligere valgte indstillinger.

 • For at vælge de genkaldte indstillinger skal du trykke på 2 , når [ Genkald optagefunktioner ] er fremhævet.

  • Fremhæv elementer med 1 eller 3 , og tryk på J for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ). Kun elementer markeret med et flueben ( M ) vil blive genkaldt, mens knappen trykkes ned.

  • Fremhæv elementer ved hjælp af 1 eller 3 , og tryk på 2 for at se valgmuligheder. Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte.

  • For at gemme aktuelle kameraindstillinger til senere genkald ved hjælp af denne mulighed, skal du vælge [ Gem aktuelle indstillinger ].

 • Indstillinger som lukkertid og blænde kan ændres ved at holde kontrollen nede og dreje et kommandohjul.

  • I tilstand P kan du justere fleksible programindstillinger.

  • Hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling b3 [ Nem eksponeringskompensation ], kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje et kommandohjul.

L

[ Genkald optagefunktioner (hold) ]

Tryk på knappen for at hente tidligere gemte indstillinger til stillfotografering (inklusive optagetilstand og måling). Hvis du trykker på knappen en anden gang, gendannes de indstillinger, der var gældende, før de gemte indstillinger blev genkaldt.

 • For at vælge de genkaldte indstillinger skal du trykke på 2 , når [ Genkald optagefunktioner (hold) ] er fremhævet. De indstillinger, der kan gemmes, er de samme som for [ Genkald optagefunktioner ]. [ Genkald optagefunktioner (hold) ] kan dog ikke bruges til at gemme eller genkalde indstillinger for [ AF-ON ].

 • Et o ikon vises på optagedisplayet, mens gemte indstillinger er aktive.

 • Lukkerhastighed og blænde kan ændres ved at dreje kommandohjulene, mens gemte indstillinger er i kraft.

  • I tilstand P kan du justere fleksible programindstillinger.

  • Hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling b3 [ Nem eksponeringskompensation ], kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje et kommandohjul.

E

[ Højfrekvent flimmerreduktion ]

Ved at trykke på knappen kan lukkerhastigheden finjusteres i mindre trin. Tryk på knappen endnu en gang for at gendanne normal lukkerhastighedsvalg.

1

[ Bracketing burst ]

 • Hvis der trykkes på knappen, når en anden indstilling end [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen i kontinuerlig udløsertilstand, vil kameraet tage alle billederne i det aktuelle bracketingprogram og gentag bracketing burst, mens udløserknappen er trykket ned. I enkeltbilledfrigivelsestilstand afsluttes optagelsen efter den første bracketing-burst.

 • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ], vil kameraet tage billeder, mens udløserknappen trykkes ned, og anvende hvidbalancebracketing på hvert billede.

c

[ Synk. udgivelsesvalg ]

Når [ Synkroniseret udløser ] er valgt for [ Tilslut til andre kameraer ] i netværksmenuen, eller når en trådløs fjernbetjening bruges til synkroniseret udløsning, kan den valgte kontrol bruges til at skifte mellem fjernudløser og master eller synkroniseret udløsning. De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling d5 [ Sync. muligheder for frigivelsestilstand ].

 • Følgende muligheder er tilgængelige, når [ Sync ] er valgt for [ Sync. muligheder for frigivelsestilstand ]:

  • [ Kun masterudløser ] ( c ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med masterkameraet.

  • [ Kun fjernudløser ] ( d ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med fjernbetjeningskameraerne.

 • Følgende muligheder er tilgængelige, når [ Ingen synkronisering ] er valgt for [ Synk. muligheder for frigivelsestilstand ]:

  • [ Synkroniseret udløser ] ( 6 ): Hold knappen nede for at synkronisere udløserne på master- og fjernkameraet.

  • [ Kun fjernudløser ] ( d ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med fjernbetjeningskameraerne.

4

[ + RAW ]

 • Hvis der i øjeblikket er valgt en JPEG-indstilling for billedkvalitet, vises "RAW" i optagedisplayet, og en NEF (RAW) kopi vil blive optaget med det næste billede, der tages, efter at der er trykket på knappen. Den oprindelige billedkvalitetsindstilling vil blive gendannet, når du fjerner din finger fra udløserknappen eller trykker på knappen igen og annullerer [ + RAW ].

 • NEF (RAW)-kopier optages med de indstillinger, der aktuelt er valgt for [ RAW-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen.

L

[ Lydløs tilstand ]

Tryk på knappen for at aktivere lydløs tilstand. Tryk igen for at deaktivere.

b

[ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ]

Tryk på knappen for at skjule ikoner og andre oplysninger på optagedisplayet. Tryk igen for at se.

b

[ Rammegitter ]

Tryk på knappen for at få vist et rammegitter. Tryk på knappen igen for at skjule gitteret. Displaytypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d16 [ Gittertype ].

p

[ Zoom til/fra ]

Tryk på knappen for at zoome displayet ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt. Tryk igen for at annullere zoom.

D

[ Virtuel horisont ]

Tryk på knappen for at aktivere den virtuelle horisontvisning. Tryk igen for at skjule displayet. Visningstypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d17 [ Virtuel horisonttype ].

k

[ Starlight view (foto Lv) ]

Tryk på knappen for at slå stjernelys til. Tryk igen for at afslutte stjernelysvisning.

W

[ Fokus peaking display ]

Tryk én gang på knappen for at aktivere fokuspunkt, når MF er valgt til fokustilstand. Tryk igen for at afslutte fokuspunktet.

O

[ MIN MENU ]

Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".

3

[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]

Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.

K

[ Afspilning ]

Tryk på knappen for at starte afspilningen.

l

[ Filtreret afspilning ]

Tryk på knappen for kun at se billeder, der opfylder kriterierne valgt for [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.

e

[ Samme som AF-ON-knap ]

Kontrolelementet udfører den rolle, der aktuelt er valgt for AF-ON- knappen.

n

[ Optagelsesmenubank ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en optagemenubank.

v

[ Optagetilstand ]

Tryk på knappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en optagetilstand.

J

[ Vælg billedområde ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet.

8

[ Billedkvalitet/størrelse ]

Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en billedkvalitetsindstilling og underkommandohjulet for at vælge billedstørrelse.

h

[ Indstil billedkontrol ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en billedkontrol.

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting.

w

[ Måling ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling.

I

[ Blitztilstand/kompensation ]

Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en blitztilstand og det sekundære kommandohjul for at justere blitzeffekten.

z

[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]

Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.

t

[ Automatisk bracketing ]

Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder og underkommandohjulet for at vælge bracketing-inkrementet eller aktiv D-Lighting-mængde.

$

[ Multiple eksponering ]

Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge antallet af billeder.

2

[ HDR-overlay ]

Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at justere HDR-styrken.

a

[ Kontrollås ]

 • Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at låse lukkerhastigheden (tilstande S og M ). For at låse blænden (tilstand A og M ), tryk på knappen og drej det sekundære kommandohjul.

 • For at låse fokuspunktvalg skal du holde knappen nede og trykke på 1 , 3 , 4 eller 2 .

v

[ 1-trins spd/blænde ]

Foretag justeringer af lukkerhastighed og blænde i intervaller på 1 EV, uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerdefineret indstilling b2 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

 • I tilstande S og M kan lukkerhastigheden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje hovedkommandohjulet.

 • I tilstandene A og M kan blænden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje på underkommandohjulet.

w

[ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ]

Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge et objektivnummer, der er gemt ved hjælp af punktet [ Non-CPU lens data ] i opsætningsmenuen.

X

[ Fokus (M/A) ]

Autofokus kan tilsidesættes ved at dreje objektivkontrolringen (autofokus med manuel tilsidesættelse). Kontrolringen kan bruges til manuel fokusering, mens udløserknappen trykkes halvt ned. For at genfokusere med autofokus skal du løfte fingeren fra udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen.

q

[ Blænde ]

Drej linsens kontrolring for at justere blænden.

t

[ Blænde (åben) ]

Drej objektivets Fn-ring mod uret for at udvide objektivets blændeåbning. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Aperture (close) ] er valgt for [ Linse Fn-ring (med uret) ].

q

[ Blænde (luk) ]

Drej objektivets Fn-ring med uret for at indsnævre objektivets blændeåbning. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Aperture (open) ] er valgt for [ Lens Fn-ring (mod uret) ].

E

[ Eksponeringskompensation ]

 • Ved at tildele denne funktion til Fn -knappen til lodret optagelse kan eksponeringskompensation justeres ved at holde knappen nede og dreje et kommandohjul.

 • Ved at tildele denne funktion til linsekontrolringen kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje ringen.

i

[ Eksponeringskompensation + ]

Drej objektivets Fn-ring med uret for øget eksponeringskompensation. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Eksponeringskompensation − ] er valgt for [ Lens Fn-ring (mod uret) ].

h

[ Eksponeringskompensation − ]

Drej objektivets Fn-ring mod uret for at reducere eksponeringskompensationen. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Eksponeringskompensation + ] er valgt for [ Lens Fn-ring (med uret) ].

9

[ ISO-følsomhed ]

Drej objektivets kontrolring for at justere ISO-følsomheden.

B

[ ISO-følsomhed (øgning) ]

Drej objektivets Fn-ring med uret for at øge ISO-følsomheden. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ ISO-følsomhed (reducer) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (mod uret) ].

C

[ ISO-følsomhed (reduceret) ]

Drej objektivets Fn-ring mod uret for at reducere ISO-følsomheden. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ ISO-følsomhed (forøg) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (med uret) ].

[ Ingen ]

Styringen har ingen effekt.

Kommandohjul

Følgende roller kan tildeles kommandohjulene. For at se indstillinger skal du fremhæve elementer og trykke på 2 .

Rolle

Beskrivelse

[ Eksponeringsindstilling ]

Vend om på rollerne for hoved- og underkommandohjulene i udvalgte tilstande. Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve en tilstand og 1 eller 3 for at skifte roller.

[ Valg af fokus/AF-områdetilstand ]

Skift roller, der spilles ved at dreje hoved- og underkommandohjulet, mens fokustilstandsknappen er trykket ned.

[ Underkommandoskive zoom rolle ]

Vælg den rolle, som underkommandohjulet spiller i zoomdisplayet.

 • Vælg [ Eksponeringsindstilling ] for at ændre den rolle, som underkommandohjulet spiller i hver tilstand.

 • Vælg [ Zoom ] for at bruge det underordnede kommandohjul til at zoome ind eller ud.

Lagring og genkaldelse af fokuspositioner

Du kan gemme den aktuelle fokusposition ved at trykke og holde på en brugerdefineret kontrol, som du har tildelt [ Gem fokusposition ]. Den gemte fokusposition kan gendannes øjeblikkeligt ved at trykke på en brugerdefineret kontrol tildelt [ Genkald fokusposition ] ("hukommelsesgenkaldelse"). Du kan finde dette nyttigt, hvis du ofte vender tilbage til motiver med en fast fokusafstand.

 • [ Genkald fokusposition ] kan tildeles flere kontroller. Fokuspositioner gemt ved at vælge [ Gem til alle ] for [ Gem fokusposition ] kan genkaldes ved hjælp af en af de tildelte kontroller. Dem, der er gemt ved at vælge [ Gem individuelt ] for [ Gem fokusposition ] kan i stedet kun genkaldes via en bestemt kontrol.

 • Fokuspositioner kan gemmes i enhver fokustilstand.

 • Den gemte afstand nulstilles dog, når objektivet tages af.

Forsigtig: Lagring og genkaldelse af fokuspositioner
 • Fokuspositioner kan ikke gemmes, mens optageinformation vises.

 • Den valgte fokusposition, når en gemt værdi genkaldes, kan afvige fra den gemte position på grund af ændringer i den omgivende temperatur.

 • Ændringer til zoom, efter at en fokusposition er gemt, har en tendens til at ændre den valgte position, når værdien genkaldes.

"Gem til alle"

 1. Tildel [ Genkald fokusposition ] til en kontrol.

  Gentag dette trin for hver af de kontroller, du har til hensigt at bruge til hukommelsesopkald.

 2. Vælg en anden kontrol på den brugerdefinerede kontrolliste, og når du bliver bedt om at vælge en rolle, skal du markere [ Gem fokusposition ] og trykke på 2 .

  Gem muligheder vil blive vist.

 3. Fremhæv [ Gem til alle ], og tryk på J
 4. Fokuser på det ønskede motiv i optagedisplayet, og tryk og hold knappen nede, som [ Gem fokusposition ] er tildelt.

  Et F -ikon vises på optagedisplayet, hvis handlingen er vellykket.

 5. Tryk på en af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] blev tildelt i trin 1.
  • Den gemte fokusposition gendannes.

  • Selvom [ Genkald fokusposition ] kan tildeles til flere kontroller, vil den samme fokusposition blive gendannet uanset den anvendte kontrol.

  • Hvis du holder en kontrolknap, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt, aktiveres manuel fokus ( MF ), og kameraet vil ikke fokusere igen, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens kontrolknappen er trykket ned.

"Gem individuelt"

 1. Tildel [ Genkald fokusposition ] til flere kontroller.
 2. Vælg en anden kontrol på den brugerdefinerede kontrolliste, og når du bliver bedt om at vælge en rolle, skal du markere [ Gem fokusposition ] og trykke på 2 .

  Gem muligheder vil blive vist.

 3. Fremhæv [ Gem individuelt ], og tryk på J
 4. Fokuser på det ønskede motiv i optagedisplayet, og tryk og hold knappen nede, som [ Gem fokusposition ] er tildelt.

  Et F -ikon blinker i optagedisplayet.

 5. Tryk på den knap, du har til hensigt at bruge til at genkalde fokuspositionen gemt i trin 4.
  • Af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] blev tildelt i trin 1, skal du trykke på den kontrol, du vil bruge til at genkalde fokuspositionen gemt i trin 4.

  • Der vises en meddelelse i optagedisplayet, hvis handlingen er vellykket.

  • Gentag trin 4 til 5 for at gemme yderligere fokuspositioner til de andre kontroller, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt.

 6. Tryk på knappen for den ønskede fokusposition.
  • Den fokusposition, der er gemt i den pågældende kontrol, vil blive gendannet.

  • Hvis du holder en kontrolknap, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt, aktiveres manuel fokus ( MF ), og kameraet vil ikke fokusere igen, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens kontrolknappen er trykket ned.

Reduktion af højfrekvent flimmer

Flimmer kan forårsage bånd på billeder taget under højfrekvent LED-belysning eller i billeder, der inkluderer skærme med højfrekvente LED-skærme. Aktivering af højfrekvent flimmerreduktion gør det muligt at justere lukkerhastigheden i mindre trin, hvilket hjælper med at identificere hastigheder, der holder flimmer på et minimum.

 • Højfrekvent flimmerreduktion er tilgængelig under stillfotografering i tilstandene S og M ved lukkerhastigheder mellem 1/8000 og 1/30 s .

 • Ved at trykke på den tildelte kontrol [ Højfrekvent flimmerreduktion ] muliggøres finjustering af lukkerhastighed, hvilket reducerer størrelsen af de trin, der bruges til valg af lukkerhastighed. Normalt valg af lukkerhastighed kan gendannes ved at trykke på knappen endnu en gang.

 • Når du har valgt en lukkerhastighed, der passer til dit motiv, skal du aktivere højfrekvent flimmerreduktion og finjustere lukkerhastigheden, mens du ser dit motiv i optagedisplayet, indtil du finder en værdi, der minimerer flimmer og striber. Effekten kan lettere konstateres ved at zoome ind på dit motiv ved hjælp af displayzoom.

 • Når højfrekvent flimmerreduktion er aktiveret, viser lukkerhastighedsdisplayet kun nævneren med et ciffer tilføjet efter decimaltegnet.

 • Den præcise lukkerhastighed vises. For eksempel er lukkerhastigheden, når 1 / 500 s er valgt, præcis 1 / 512 s, hvilket displayet viser som "512.0", nævneren.

 • Hvis du slår højfrekvent flimmerreduktion fra, gendannes lukkerhastighedsvisningen til den nærmeste konventionelle værdi.

Forsigtig: Højfrekvent flimmerreduktion
 • Effekterne af flimmer i optagedisplayet kan afvige fra dem, der ses på billeder. Vi anbefaler, at du tager testbilleder for at identificere lukkerhastigheden, der minimerer flimmer og bånd.

 • Eksponeringsvedligeholdelse er deaktiveret, mens højfrekvent flimmerreduktion er aktiv, uanset de valgte indstillinger for brugerdefineret indstilling b7 [ Behold eksp. når f/ ændres ].

Brug af " Genkald optagelsesfunktioner " med højfrekvent flimmerreduktion

Hvis du vælger [ Gem aktuelle indstillinger ] for brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] > [ Genkald optagelsesfunktioner ] eller [ Genkald optagelsesfunktioner (hold) ], mens højfrekvent flimmerreduktion er aktiveret, gemmes den lukkerhastighed, der aktuelt er valgt via fin- tuning. Dette giver dig mulighed for f.eks. at identificere og gemme lukkerhastigheden, der minimerer striber, i et højfrekvent LED-display og derefter øjeblikkeligt genkalde den gemte værdi kun ved brug af den valgte knap, når LED-displayet er i rammen.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video