Vælg de handlinger, der udføres i videotilstand ved hjælp af kamera- eller objektivkontroller, inklusive kameraknapperne og undervælgeren og objektivkontrolringen.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

Mulighed

w

[ Fn1 knap ]

y

[ Fn2 knap ]

1

[ Fn3 knap ]

n

[ Fn-knap til lodret optagelse ]

u

[ Knap til fokustilstand ]

V

[ AF-ON knap ]

b

[ Protect/Fn4 knap ]

p

[ OK knap ]

8

[ Undervælgercenter ]

A

[ QUAL knap ]

X

[ Lyd knap ]

j

[ AF-ON-knap til lodret optagelse ]

F

[ Lodret multivælger center ]

y

[ Kommandohjul ]

G

[ Udløserknap ]

3

[ Lens Fn2-knap ]

S

[ Lens Fn-knap ]

l

[ Lens kontrolring ]

 • De roller, der kan tildeles, er angivet nedenfor. De tilgængelige roller varierer med kontrollen.

Rolle

Beskrivelse

L

[ Lydløs tilstand ]

Tryk på knappen for at aktivere lydløs tilstand. Tryk igen for at deaktivere.

b

[ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ]

Tryk på knappen for at skjule ikoner og andre oplysninger i optagedisplayet. Tryk igen for at se.

b

[ Rammegitter ]

Tryk på knappen for at få vist et rammegitter. Tryk på knappen igen for at skjule gitteret. Displaytypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling g11 [ Gittertype ].

A

[ AF-ON ]

Ved at trykke på knappen startes autofokus, hvilket kopierer AF-ON- knappens funktion.

F

[ Kun AF-lås ]

Fokus låses, mens knappen trykkes ned.

E

[ AE-lås (Hold) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når optagelsen begynder. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

N

[ AWB-lås (hold) ]

Hvis [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt for hvidbalance, låses hvidbalancen, når der trykkes på knappen (hvidbalancelås). Hvidbalancelåsen slutter ikke, når optagelsen begynder. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

O

[ AE/AWB-lås (hold) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Hvidbalancen låses også, forudsat at [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt til hvidbalance. Eksponering og hvidbalancelås slutter ikke, når optagelsen begynder. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

C

[ kun AE-lås ]

Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.

B

[ AE/AF-lås ]

Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.

p

[ Zoom til/fra ]

Tryk på knappen for at zoome ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt. Tryk igen for at annullere zoom.

D

[ Virtuel horisont ]

Tryk på knappen for at aktivere den virtuelle horisontvisning. Tryk igen for at skjule displayet. Visningstypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d16 [ Virtuel horisonttype ].

W

[ Fokus peaking display ]

Tryk én gang på knappen for at aktivere fokuspunkt, når MF er valgt til fokustilstand. Tryk igen for at afslutte fokuspunktet.

O

[ MIN MENU ]

Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".

3

[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]

Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.

K

[ Afspilning ]

Tryk på knappen for at starte afspilningen.

l

[ Filtreret afspilning ]

Tryk på knappen for kun at se billeder, der opfylder kriterierne valgt for [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.

t

[ Strømblænde (åben) ]

Blænden udvides, mens Fn1- knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn2-knap ] > [ Strømblænde (luk) ] til knapstyret blændejustering.

q

[ Strømblænde (luk) ]

Blænden indsnævres, mens Fn2- knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn1-knap ] > [ Strømblænde (åben) ] til knapstyret blændejustering.

i

[ Eksponeringskompensation + ]

Eksponeringskompensationen øges, mens der trykkes på Fn1- knappen. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn2-knap ] > [ Eksponeringskompensation − ] til knapstyret eksponeringskompensation.

h

[ Eksponeringskompensation − ]

Eksponeringskompensationen falder, mens der trykkes på Fn2- knappen. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn1-knap ] > [ Eksponeringskompensation + ] til knapstyret eksponeringskompensation.

9

[ Mønstertoneområde ]

Tryk på knappen for at bladre gennem tonemuligheder for zebramønster.

A

[ Forudindstillet fokuspunkt ]

Ved at trykke på knappen vælges et forudindstillet fokuspunkt.

 • For at vælge punktet skal du fremhæve det, holde knappen nede og trykke på knappen for fokustilstand, indtil fokuspunktet blinker.

 • Funktionen af den valgte kontrol kan vælges ved at trykke på 2 , når [ Forudindstillet fokuspunkt ] er fremhævet.

  • [ Tryk for at hente fokuspunkt ]: Ved at trykke på knappen genkaldes det forudindstillede fokuspunkt.

  • [ Hold for at hente fokuspunkt ]: Det forudindstillede fokuspunkt vælges, mens der trykkes på knappen. Slipning af knappen gendanner det fokuspunkt, der var valgt, før der blev trykket på knappen.

K

[ Vælg midterste fokuspunkt ]

Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.

e

[ Samme som AF-ON-knap ]

Kontrolelementet udfører den rolle, der aktuelt er valgt for AF-ON- knappen.

1

[ Optag videoer ]

Tryk på knappen for at starte optagelsen. Tryk igen for at afslutte optagelsen.

v

[ Optagetilstand ]

Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge en optagetilstand.

n

[ Optagelsesmenubank ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en optagemenubank.

J

[ Vælg billedområde ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet til videoer. Bemærk, at billedområdet ikke kan ændres, mens optagelsen er i gang.

h

[ Indstil billedkontrol ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en billedkontrol.

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting til videoer.

w

[ Måling ]

Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling til brug under videooptagelse.

z

[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]

Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.

a

[ Kontrollås ]

 • Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at låse lukkerhastigheden (tilstand M ). For at låse blænden (tilstande A og M ), skal du trykke på knappen og dreje det sekundære kommandohjul.

 • For at låse fokuspunktvalg skal du holde knappen nede og trykke på 1 , 3 , 4 eller 2 .

H

[ Mikrofonfølsomhed ]

Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere mikrofonens følsomhed.

X

[ Fokus (M/A) ]

Linsekontrolringen kan bruges til manuel fokus, uanset hvilken indstilling der er valgt for fokustilstand. For at genfokusere med autofokus skal du trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på en kontrol, som AF-ON er blevet tildelt.

q

[ Power blænde ]

Drej objektivets kontrolring for at justere blænden.

E

[ Eksponeringskompensation ]

 • Ved at tildele denne funktion til Fn- knappen til lodret optagelse kan eksponeringskompensation justeres ved at holde knappen nede og dreje et kommandohjul.

 • Ved at tildele denne funktion til linsekontrolringen kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje ringen.

9

[ ISO-følsomhed ]

Drej objektivets kontrolring for at justere ISO-følsomheden.

[ Ingen ]

Styringen har ingen effekt.

Power Aperture
 • Strømblænde er kun tilgængelig i tilstandene A og M .

 • Displayet kan flimre, mens blænden justeres.

Kommandohjul

Følgende roller kan tildeles kommandohjulene. For at se muligheder skal du fremhæve elementer og trykke på 2 .

Rolle

Beskrivelse

[ Eksponeringsindstilling ]

Vend om på rollerne for hoved- og underkommandohjulene i udvalgte tilstande. Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve en tilstand og 1 eller 3 for at skifte roller.

[ Valg af fokus/AF-områdetilstand ]

Skift roller, der spilles ved at dreje hoved- og underkommandohjulet, mens fokustilstandsknappen er trykket ned.

[ Underkommandoskive zoomrolle ]

Vælg den rolle, som underkommandohjulet skal spille på zoomdisplayet.

 • Vælg [ Eksponeringsindstilling ] for at ændre den rolle, som underkommandohjulet spiller i hver tilstand.

 • Vælg [ Zoom ] for at bruge det underordnede kommandohjul til at zoome ind eller ud.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video