Vælg de handlinger, der udføres i videotilstand ved hjælp af kamera- eller objektivkontroller, inklusive kameraknapperne og undervælgeren og objektivkontrolringen.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

Mulighed

w

[ Fn1 knap ]

y

[ Fn2 knap ]

1

[ Fn3 knap ]

n

[ Fn-knap til lodret optagelse ]

u

[ Knap til fokustilstand ]

V

[ AF-ON knap ]

b

[ Protect/Fn4 knap ]

p

[ OK knap ]

8

[ Undervælgercenter ]

A

[ QUAL knap ]

X

[ Lyd knap ]

j

[ AF-ON knap til lodret optagelse ]

F

[ Lodret multivælger center ]

y

[ Kommandohjul ]

G

[ Udløserknap ]

3

[ Lens Fn2-knap ]

S

[ Lens Fn-knap ]

l

[ Lens kontrolring ]

R

[ Objektiv Fn-ring (med uret) ]

S

[ Objektiv Fn-ring (mod uret) ]

T

[ Indstillingsknap til objektivhukommelse ]

 • De roller, der kan tildeles, er angivet nedenfor. De tilgængelige roller varierer med kontrollen.

Rolle

Beskrivelse

A

[ AF-ON ]

Ved at trykke på knappen startes autofokus, hvilket kopierer AF-ON- knappens funktion.

 • Når AF-C er valgt til fokustilstand, vil kameraet fokusere med den hastighed, der er valgt for brugerdefineret indstilling g6 [ AF-hastighed ].

G

[ Hurtig AF-ON

Ved at trykke på knappen startes autofokus, hvilket kopierer AF-ON- knappens funktion.

 • Når AF-C er valgt til fokustilstand, vil kameraet fokusere ved maksimal hastighed, uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerdefineret indstilling g6 [ AF-hastighed ].

F

[ Kun AF-lås ]

Fokus låses, mens knappen trykkes ned.

E

[ AE-lås (Hold) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når optagelsen begynder. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

N

[ AWB-lås (hold) ]

Hvis [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt for hvidbalance, låses hvidbalancen, når der trykkes på knappen (hvidbalancelås). Hvidbalancelåsen slutter ikke, når optagelsen begynder. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

O

[ AE/AWB-lås (hold) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Hvidbalancen låses også, forudsat at [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt til hvidbalance. Eksponering og hvidbalancelås slutter ikke, når optagelsen begynder. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

C

[ kun AE-lås ]

Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.

B

[ AE/AF-lås ]

Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.

L

[ Lydløs tilstand ]

Tryk på knappen for at aktivere lydløs tilstand. Tryk igen for at deaktivere.

b

[ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ]

Tryk på knappen for at skjule ikoner og andre oplysninger på optagedisplayet. Tryk igen for at se.

b

[ Rammegitter ]

Tryk på knappen for at få vist et rammegitter. Tryk på knappen igen for at skjule gitteret. Displaytypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling g13 [ Gittertype ].

p

[ Zoom til/fra ]

Tryk på knappen for at zoome displayet ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt. Tryk igen for at annullere zoom.

D

[ Virtuel horisont ]

Tryk på knappen for at aktivere den virtuelle horisontvisning. Tryk igen for at skjule displayet. Visningstypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d17 [ Virtuel horisonttype ].

W

[ Fokus peaking display ]

Tryk én gang på knappen for at aktivere fokuspunkt, når MF er valgt til fokustilstand. Tryk igen for at afslutte fokuspunktet.

O

[ MIN MENU ]

Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".

3

[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]

Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.

K

[ Afspilning ]

Tryk på knappen for at starte afspilningen.

l

[ Filtreret afspilning ]

Tryk på knappen for kun at se billeder, der opfylder kriterierne valgt for [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.

t

[ Strømblænde (åben) ]

 • Blænden udvides, mens knappen trykkes ned. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Power aperture (close) ] er valgt for [ Fn2-knap ].

 • Drej objektivets Fn-ring mod uret for at udvide objektivets blændeåbning. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Strømblænde (luk) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (med uret) ].

q

[ Strømblænde (luk) ]

 • Blænden indsnævres, mens knappen trykkes ned. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Power aperture (open) ] er valgt for [ Fn1-knap ].

 • Drej objektivets Fn-ring med uret for at indsnævre objektivets blændeåbning. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Strømblænde (åben) ] er valgt for [ Lens Fn-ring (mod uret) ].

i

[ Eksponeringskompensation + ]

 • Eksponeringskompensationen øges, mens knappen trykkes ned. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Eksponeringskompensation − ] er valgt for [ Fn2-knap ].

 • Drej objektivets Fn-ring med uret for øget eksponeringskompensation. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Eksponeringskompensation − ] er valgt for [ Lens Fn-ring (mod uret) ].

h

[ Eksponeringskompensation − ]

 • Eksponeringskompensationen falder, mens knappen trykkes ned. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Eksponeringskompensation + ] er valgt for [ Fn1-knap ].

 • Drej objektivets Fn-ring mod uret for at reducere eksponeringskompensationen. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ Eksponeringskompensation + ] er valgt for [ Lens Fn-ring (med uret) ].

B

[ ISO-følsomhed (øgning) ]

Drej objektivets Fn-ring med uret for at øge ISO-følsomheden. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ ISO-følsomhed (reducer) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (mod uret) ].

C

[ ISO-følsomhed (reduceret) ]

Drej objektivets Fn-ring mod uret for at reducere ISO-følsomheden. Denne indstilling aktiveres automatisk, når [ ISO-følsomhed (forøg) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (med uret) ].

9

[ Mønstertoneområde ]

Tryk på knappen for at bladre gennem tonemuligheder for zebramønster.

A

[ Forudindstillet fokuspunkt ]

Ved at trykke på knappen vælges et forudindstillet fokuspunkt.

 • For at vælge punktet skal du fremhæve det, holde knappen nede og trykke på knappen for fokustilstand, indtil fokuspunktet blinker.

 • Funktionen af den valgte kontrol kan vælges ved at trykke på 2 , når [ Forudindstillet fokuspunkt ] er fremhævet.

  • [ Tryk for at hente fokuspunkt ]: Ved at trykke på knappen genkaldes det forudindstillede fokuspunkt.

  • [ Hold for at hente fokuspunkt ]: Det forudindstillede fokuspunkt vælges, mens der trykkes på knappen. Hvis du slipper knappen, gendannes det fokuspunkt, der var valgt, før der blev trykket på knappen.

K

[ Vælg midterste fokuspunkt ]

Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.

F

[ Gem fokusposition ]

Hvis du holder knappen nede, gemmes den aktuelle fokusposition.

 • Den gemte position kan gendannes ved hjælp af en kontrol, som [ Genkald fokusposition ] er blevet tildelt ("hukommelsesgenkaldelse").

 • Når du gemmer fokuspositionen, kan du vælge, om den kan genkaldes ved hjælp af en af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt ([ Gem til alle ]) eller kun ved at bruge en bestemt kontrol ([ Gem individuelt ]).

 • For mere information, se "Gemme og genkalde fokuspositioner" ( Gemme og genkalde fokuspositioner ).

H

[ Genkald fokusposition ]

Ved at trykke på knappen hentes en fokusposition, der er gemt ved hjælp af en kontrol, som [ Gem fokusposition ] er blevet tildelt.

e

[ Samme som AF-ON-knap ]

Kontrolelementet udfører den rolle, der aktuelt er valgt for AF-ON- knappen.

1

[ Optag videoer ]

Tryk på knappen for at starte optagelsen. Tryk igen for at afslutte optagelsen.

v

[ Optagetilstand ]

Tryk på knappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en optagetilstand.

n

[ Optagelsesmenubank ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en optagemenubank.

J

[ Vælg billedområde ]

Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet til videoer. Bemærk, at billedområdet ikke kan ændres, mens optagelsen er i gang.

h

[ Indstil billedkontrol ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en billedkontrol.

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting til videoer.

w

[ Måling ]

Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling til brug under videooptagelse.

z

[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]

Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.

a

[ Kontrollås ]

 • Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at låse lukkerhastigheden (tilstand M ). For at låse blænden (tilstand A og M ), tryk på knappen og drej det sekundære kommandohjul.

 • For at låse fokuspunktvalg skal du holde knappen nede og trykke på 1 , 3 , 4 eller 2 .

H

[ Mikrofonfølsomhed ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at justere mikrofonens følsomhed.

X

[ Fokus (M/A) ]

Linsekontrolringen kan bruges til manuel fokus, uanset hvilken indstilling der er valgt for fokustilstand. For at genfokusere med autofokus skal du trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på en kontrol, som AF-ON er blevet tildelt.

q

[ Power blænde ]

Drej linsens kontrolring for at justere blænden.

E

[ Eksponeringskompensation ]

Juster eksponeringskompensation enten ved at holde knappen nede og dreje et kommandohjul eller ved at dreje objektivets kontrolring.

9

[ ISO-følsomhed ]

Juster ISO-følsomheden enten ved at holde knappen nede og dreje et kommandohjul eller ved at dreje objektivets kontrolring.

[ Ingen ]

Styringen har ingen effekt.

Power Aperture
 • Strømblænde er kun tilgængelig i tilstandene A og M .

 • Displayet kan flimre, mens blænden justeres.

Kommandohjul

Følgende roller kan tildeles kommandohjulene. For at se indstillinger skal du fremhæve elementer og trykke på 2 .

Rolle

Beskrivelse

[ Eksponeringsindstilling ]

Vend om på rollerne for hoved- og underkommandohjulene i udvalgte tilstande. Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve en tilstand og 1 eller 3 for at skifte roller.

[ Valg af fokus/AF-områdetilstand ]

Skift roller, der spilles ved at dreje hoved- og underkommandohjulene, mens fokustilstandsknappen er trykket ned.

[ Underkommandoskive zoom rolle ]

Vælg den rolle, som underkommandohjulet spiller i zoomdisplayet.

 • Vælg [ Eksponeringsindstilling ] for at ændre den rolle, som underkommandohjulet spiller i hver tilstand.

 • Vælg [ Zoom ] for at bruge det underordnede kommandohjul til at zoome ind eller ud.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video