Välj längden på sekvensen som spelas in från slutet av minnesbufferten när avtryckaren trycks ner hela vägen och den maximala längden på sekvensen som spelas in medan avtryckaren är helt nedtryckt i höghastighetsbildtagningsläge .

1

Del av buffert som spelades in på minneskortet vid släppning ([ Pre-release burst ])

2

Bilder tagna efter release ([ Post-release burst ])

3

Komplett höghastighetsskur

Alternativ

Beskrivning

[ Pre-release burst ]

Om ett annat alternativ än [ Ingen ] väljs, kommer kameran att buffra bildrutor medan avtryckaren trycks ned halvvägs, men bara de bildrutor som lagts till bufferten under de sista n sekunderna, där n är värdet som valts för [ Pre- release burst ], kommer att spelas in på minneskortet när avtryckaren trycks ner hela vägen ("Pre-Release Capture").

  • Om intervallet mellan att avtryckaren trycks ner halvvägs och att den trycks ner helt är kortare än den valda tiden, kommer endast de bildrutor som sparats i bufferten medan knappen trycktes ned halvvägs att spelas in.

[ Burst efter release ]

Välj den maximala tid som kameran ska fortsätta att ta bilder efter att avtryckaren har tryckts ner helt: [ 1 s ], [ 2 s ], [ 3 s ] eller [ Max. ]. Fotografering kan fortsätta i upp till cirka 4 s när [ Max. ] är vald.

En Y -ikon visas på fotograferingsskärmen när ett annat alternativ än [ Ingen ] har valts för [ Pre-release burst ]. Medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs visas en grön prick ( I ) i ikonen för att visa att buffring pågår.

  • Om avtryckaren trycks ned halvvägs i mer än cirka 30 sekunder, visas C i ikonen och förhandsinspelning avbryts. Pre-Release Capture kan återupptas genom att lyfta fingret från avtryckaren och sedan trycka ned den halvvägs igen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video