Välj de funktioner som utförs i videoläge med kamera- eller objektivkontroller, inklusive kameraknapparna och underväljaren och linskontrollringen.

 • Välj de roller som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .

Alternativ

w

[ Fn1-knapp ]

y

[ Fn2-knapp ]

1

[ Fn3-knapp ]

n

[ Fn-knapp för vertikal fotografering ]

u

[ Knapp för fokusläge ]

V

[ AF-ON-knapp ]

b

[ Protect/Fn4-knapp ]

p

[ OK-knapp ]

8

[ Underväljarcentrum ]

A

[ QUAL knapp ]

X

[ Ljudknapp ]

j

[ AF-ON-knapp för vertikal fotografering ]

F

[ Vertikal multiväljare mitt ]

y

[ Kommandorattar ]

G

[ Avtryckare ]

3

[ Lens Fn2-knapp ]

S

[ Lens Fn-knapp ]

l

[ Linskontrollring ]

 • De roller som kan tilldelas listas nedan. Vilka roller som är tillgängliga varierar med kontrollen.

Roll

Beskrivning

L

[ Tyst läge ]

Tryck på kontrollen för att aktivera tyst läge. Tryck igen för att avaktivera.

b

[ Live view info display off ]

Tryck på kontrollen för att dölja ikoner och annan information i fotograferingsdisplayen. Tryck igen för att visa.

b

[ Ramrutnät ]

Tryck på kontrollen för att visa ett ramrutnät. För att dölja rutnätet, tryck på kontrollen igen. Visningstypen kan väljas med Custom Setting g11 [ Grid type ].

A

[ AF-ON ]

Genom att trycka på kontrollen initieras autofokus, vilket duplicerar funktionen för AF-ON- knappen.

F

[ Endast AF-lås ]

Fokus låses när reglaget är intryckt.

E

[ AE-lås (håll) ]

Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringslåset upphör inte när inspelningen börjar. Exponeringen förblir låst tills reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern löper ut.

N

[ AWB-lås (håll) ]

Om [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ] väljs för vitbalans låses vitbalansen när kontrollen trycks in (vitbalanslås). Vitbalanslåset upphör inte när inspelningen börjar. Låset kommer dock att släppas när reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.

O

[ AE/AWB-lås (håll) ]

Exponeringen låses när reglaget trycks in. Vitbalansen låses också förutsatt att [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ] är valt för vitbalans. Exponering och vitbalanslås slutar inte när inspelningen börjar. Låset kommer dock att släppas när reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.

C

[ Endast AE-lås ]

Exponeringen låses när reglaget trycks ned.

B

[ AE/AF-lås ]

Fokus och exponering låses medan kontrollen är intryckt.

p

[ Zooma på/av ]

Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck igen för att avbryta zoomen.

D

[ Virtuell horisont ]

Tryck på kontrollen för att aktivera den virtuella horisonten. Tryck igen för att dölja displayen. Visningstypen kan väljas med anpassad inställning d16 [ Virtuell horisonttyp ].

W

[ Focus peaking display ]

Tryck på kontrollen en gång för att aktivera fokusering när MF är valt för fokusläge. Tryck igen för att avsluta fokustopp.

O

[ MIN MENY ]

Tryck på kontrollen för att visa "MIN MENY".

3

[ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ]

Tryck på kontrollen för att hoppa till den översta posten i "MIN MENY". Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett ofta använt menyalternativ.

K

[ Uppspelning ]

Tryck på kontrollen för att starta uppspelningen.

l

[ Filtrerad uppspelning ]

Tryck på kontrollen för att endast visa bilder som uppfyller kriterierna som valts för [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.

t

[ Strömöppning (öppen) ]

Bländaren vidgas när Fn1- knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Fn2-knapp ] > [ Strömbländare (stäng) ] för knappstyrd bländarjustering.

q

[ Strömöppning (stäng) ]

Bländaren minskar när Fn2- knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Fn1-knapp ] > [ Strömbländare (öppen) ] för knappstyrd bländarjustering.

i

[ Exponeringskompensation + ]

Exponeringskompensationen ökar när Fn1- knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Fn2-knapp ] > [ Exponeringskompensation − ] för knappstyrd exponeringskompensation.

h

[ Exponeringskompensation − ]

Exponeringskompensationen minskar när Fn2- knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Fn1-knapp ] > [ Exponeringskompensation + ] för knappkontrollerad exponeringskompensation.

9

[ Mönstertonintervall ]

Tryck på kontrollen för att bläddra genom alternativen för tonintervall för zebramönster.

A

[ Förinställd fokuspunkt ]

Genom att trycka på kontrollen väljs en förinställd fokuspunkt.

 • För att välja punkt, markera den, håll kontrollen intryckt och tryck på fokuslägesknappen tills fokuspunkten blinkar.

 • Beteendet för den valda kontrollen kan väljas genom att trycka på 2 när [ Förinställd fokuspunkt ] är markerad.

  • [ Tryck för att återkalla fokuspunkt ]: Genom att trycka på kontrollen återkallas den förinställda fokuspunkten.

  • [ Håll ned för att hämta fokuspunkt ]: Den förinställda fokuspunkten väljs medan kontrollen är intryckt. Genom att släppa kontrollen återställs den fokuspunkt som valts innan kontrollen trycktes in.

K

[ Välj mittfokuspunkt ]

Genom att trycka på kontrollen väljs fokuspunkten i mitten.

e

[ Samma som AF-ON-knapp ]

Kontrollen utför den roll som för närvarande är vald för AF-ON- knappen.

1

[ Spela in videor ]

Tryck på kontrollen för att starta inspelningen. Tryck igen för att avsluta inspelningen.

v

[ Fotograferingsläge ]

Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett fotograferingsläge.

n

[ Fotograferingsmenybank ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en fotograferingsmenybank.

J

[ Välj bildområde ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja bildområde för videor. Observera att bildytan inte kan ändras medan inspelning pågår.

h

[ Ställ in bildkontroll ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en bildkontroll.

y

[ Active D-Lighting ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting för videor.

w

[ Mätning ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett mätningsalternativ för användning under videoinspelning.

z

[ Fokusläge/AF-områdesläge ]

Håll kontrollen intryckt och vrid huvudinställningsratten för att välja fokusläge, underkommandoratten för att välja AF-områdesläge.

a

[ Kontrolllås ]

 • Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att låsa slutartiden (läge M ). För att låsa bländaren (lägena A och M ), tryck på reglaget och vrid på underkommandoratten.

 • För att låsa val av fokuspunkt, håll kontrollen intryckt och tryck på 1 , 3 , 4 eller 2 .

H

[ Mikrofonkänslighet ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera mikrofonens känslighet.

X

[ Fokus (M/A) ]

Linskontrollringen kan användas för manuell fokus oavsett vilket alternativ som valts för fokusläge. Om du vill fokusera med autofokus trycker du ned avtryckaren halvvägs eller trycker på en kontroll som AF-ON har tilldelats.

q

[ Power bländare ]

Vrid linskontrollringen för att justera bländaren.

E

[ Exponeringskompensation ]

 • Genom att tilldela denna funktion till Fn- knappen för vertikal fotografering kan exponeringskompensationen justeras genom att hålla knappen intryckt och vrida på en kommandoratt.

 • Genom att tilldela denna funktion till linskontrollringen kan exponeringskompensationen justeras genom att vrida ringen.

9

[ ISO-känslighet ]

Vrid på linskontrollringen för att justera ISO-känsligheten.

[ Ingen ]

Kontrollen har ingen effekt.

Power Aperture
 • Bländaröppning är endast tillgänglig i lägena A och M .

 • Skärmen kan flimra när bländaren justeras.

Kommandorattar

Följande roller kan tilldelas kommandorattarna. För att visa alternativ, markera objekt och tryck på 2 .

Roll

Beskrivning

[ Exponeringsinställning ]

Vänd om rollerna för huvud- och underkommandorattarna i valda lägen. Tryck på 4 eller 2 att markera ett läge och på 1 eller 3 att byta roll.

[ Val av fokus/AF-områdesläge ]

Byt roller genom att vrida på huvud- och underkommandorattarna medan fokuslägesknappen är nedtryckt.

[ Underkommandorattens zoomroll ]

Välj den roll som spelas av underkommandoratten i zoomdisplayen.

 • Välj [ Exponeringsinställning ] för att ändra den roll som den sekundära kommandoratten spelar i varje läge.

 • Välj [ Zoom ] för att använda den sekundära kommandoratten för att zooma in eller ut.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video