Välj de funktioner som utförs i fotoläge med kamera- eller objektivkontroller, inklusive kameraknapparna och underväljaren och linskontrollringen.

 • Välj de roller som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .

Alternativ

w

[ Fn1-knapp ]

y

[ Fn2-knapp ]

1

[ Fn3-knapp ]

n

[ Fn-knapp för vertikal fotografering ]

b

[ Protect/Fn4-knapp ]

V

[ AF-ON-knapp ]

8

[ Underväljarcentrum ]

p

[ OK-knapp ]

W

[ Ljudknapp ]

B

[ QUAL knapp ]

F

[ Vertikal multiväljare mitt ]

j

[ AF-ON-knapp för vertikal fotografering ]

z

[ Videoinspelningsknapp ]

y

[ Kommandorattar ]

S

[ Lens Fn-knapp ]

3

[ Lens Fn2-knapp ]

l

[ Linskontrollring ]

 • De roller som kan tilldelas listas nedan. Vilka roller som är tillgängliga varierar med kontrollen.

Roll

Beskrivning

A

[ Förinställd fokuspunkt ]

Genom att trycka på kontrollen väljs en förinställd fokuspunkt.

 • För att välja punkt, markera den, håll ned kontrollen och tryck på fokuslägesknappen tills fokuspunkten blinkar.

 • Separata fokuspunkter kan väljas för "bred" (liggande) orientering och för var och en av de två "höga" (stående) orienteringarna om ett annat alternativ än [ Av ] är valt för anpassad inställning a5 [ Lagra punkter efter orientering ].

 • Beteendet för den valda kontrollen kan väljas genom att trycka på 2 när [ Förinställd fokuspunkt ] är markerad.

  • [ Tryck för att återkalla fokuspunkt ]: Genom att trycka på kontrollen återkallas den förinställda fokuspunkten.

  • [ Håll ned för att hämta fokuspunkt ]: Den förinställda fokuspunkten väljs medan kontrollen är intryckt. Genom att släppa kontrollen återställs den fokuspunkt som valts innan kontrollen trycktes in.

K

[ Välj mittfokuspunkt ]

Genom att trycka på kontrollen väljs den mittersta fokuspunkten.

d

[ AF-områdesläge ]

Håll kontrollen nedtryckt för att välja ett förinställt AF-områdesläge. AF-områdesläget som tidigare var i kraft återställs när kontrollen släpps.

 • För att välja AF-områdesläge, tryck på 2 när [ AF-områdesläge ] är markerat.

5

[ AF-områdesläge + AF-ON ]

Om du håller kontrollen intryckt väljer du ett förinställt AF-områdesläge och initierar autofokus. AF-områdesläget som tidigare var i kraft återställs när kontrollen släpps.

 • För att välja AF-områdesläge, tryck på 2 när [ AF-områdesläge + AF-ON ] är markerat.

A

[ AF-ON ]

Genom att trycka på kontrollen initieras autofokus, vilket duplicerar funktionen för AF-ON- knappen.

F

[ Endast AF-lås ]

Fokus låses när reglaget är intryckt.

E

[ AE-lås (håll) ]

Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringslåset upphör inte när slutaren släpps. Exponeringen förblir låst tills reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern löper ut.

N

[ AWB-lås (håll) ]

Om [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ] väljs för vitbalans låses vitbalansen när kontrollen trycks in (vitbalanslås). Vitbalanslåset upphör inte när slutaren släpps. Låset kommer dock att släppas när reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.

O

[ AE/AWB-lås (håll) ]

Exponeringen låses när reglaget trycks in. Vitbalansen låses också förutsatt att [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ] väljs för vitbalans. Exponering och vitbalanslås upphör inte när slutaren släpps. Låset kommer dock att släppas när reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.

D

[ AE-lås (Återställ vid släpp) ]

Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringen förblir låst tills kontrollen trycks in en andra gång, slutaren utlöses eller standbytimern löper ut.

C

[ Endast AE-lås ]

Exponeringen låses när reglaget trycks ned.

B

[ AE/AF-lås ]

Fokus och exponering låses medan reglaget är intryckt.

r

[ FV-lås ]

Tryck på kontrollen för att låsa blixtvärdet för extra blixtenheter; tryck igen för att avbryta FV-låset.

h

[ c Inaktivera/aktivera ]

Om blixten för närvarande är aktiverad kommer den att inaktiveras medan kontrollen är intryckt. Om blixten för närvarande är avstängd, väljs synkronisering av främre ridån medan kontrollen är intryckt.

q

[ Förhandsgranskning ]

Medan kontrollen är intryckt kommer fotograferingsdisplayen att visa hur färg, exponering och skärpedjup påverkas av aktuella fotoinställningar.

o

[ Återkalla fotograferingsfunktioner ]

Håll ned kontrollen för att återkalla tidigare valda inställningar.

 • För att välja återkallade inställningar, tryck på 2 när [ Återkalla fotograferingsfunktioner ] är markerad.

  • Markera objekt med 1 eller 3 och tryck på J för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ). Endast objekt markerade med en bock ( M ) kommer att återkallas medan knappen hålls nedtryckt.

  • Markera objekt med 1 eller 3 och tryck på 2 för att visa alternativ. Tryck på J för att spara ändringarna och avsluta.

  • För att lagra aktuella kamerainställningar för senare återkallning med detta alternativ, välj [ Spara aktuella inställningar ].

 • Inställningar som slutartid och bländare kan ändras genom att hålla kontrollen intryckt och vrida på en kommandoratt.

  • I läge P kan du justera flexibla programinställningar.

  • Om ett annat alternativ än [ Av ] är valt för anpassad inställning b3 [ Enkel exponeringskompensation ] kan exponeringskompensationen justeras genom att vrida på en kommandoratt.

1

[ Gafflingsserie ]

 • Om kontrollen trycks ned när ett annat alternativ än [ WB bracketing ] är valt för [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fototagningsmenyn i kontinuerligt utlösningsläge, kommer kameran att ta alla bilder i det aktuella bracketingprogrammet och upprepa bracketing-skuren medan avtryckaren är nedtryckt. I enbildsutlösningsläge kommer fotograferingen att avslutas efter den första variationen.

 • Om [ WB bracketing ] väljs för [ Auto bracketing set ] kommer kameran att ta bilder medan avtryckaren trycks ned och tillämpa vitbalansgaffling på varje bild.

c

[ Synk. släpp val ]

När [ Synkroniserad frigöring ] är vald för [ Anslut till andra kameror ] i nätverksmenyn, eller när en trådlös fjärrkontroll används för synkroniserad frigöring, kan den valda kontrollen användas för att växla mellan fjärrutlösning och master eller synkroniserad frigöring. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på den valda inställningen för Custom Setting d4 [ Sync. alternativ för släppläge ].

 • Följande alternativ är tillgängliga när [ Sync ] är valt för [ Sync. alternativ för släppläge ]:

  • [ Endast master release ] ( c ): Håll kontrollen intryckt för att ta bilder endast med huvudkameran.

  • [ Endast fjärrutlösning] ( d ): Håll kontrollen intryckt för att ta bilder endast med fjärrkamerorna.

 • Följande alternativ är tillgängliga när [ Ingen synkronisering ] är valt för [ Synk. alternativ för släppläge ]:

  • [ Synkroniserad utlösning ] ( 6 ): Håll kontrollen intryckt för att synkronisera utlösningarna på huvud- och fjärrkamerorna.

  • [ Endast fjärrutlösning] ( d ): Håll kontrollen intryckt för att ta bilder endast med fjärrkamerorna.

4

[ + RAW ]

 • Om ett JPEG-alternativ för närvarande är valt för bildkvalitet, kommer "RAW" att visas i fotograferingsdisplayen och en NEF (RAW)-kopia spelas in med nästa bild som tas efter att kontrollen har tryckts in. Den ursprungliga bildkvalitetsinställningen återställs när du tar bort fingret från avtryckaren eller trycker på kontrollen igen och avbryter [ + RAW ].

 • NEF (RAW)-kopior spelas in med de inställningar som för närvarande är valda för [ RAW-inspelning ] i fototagningsmenyn.

L

[ Tyst läge ]

Tryck på kontrollen för att aktivera tyst läge. Tryck igen för att avaktivera.

b

[ Live view info display off ]

Tryck på kontrollen för att dölja ikoner och annan information i fotograferingsdisplayen. Tryck igen för att visa.

b

[ Ramrutnät ]

Tryck på kontrollen för att visa ett ramrutnät. För att dölja rutnätet, tryck på kontrollen igen. Visningstypen kan väljas med Custom Setting d15 [ Grid type ].

p

[ Zooma på/av ]

Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck igen för att avbryta zoomen.

D

[ Virtuell horisont ]

Tryck på kontrollen för att aktivera den virtuella horisonten. Tryck igen för att dölja displayen. Visningstypen kan väljas med anpassad inställning d16 [ Virtuell horisonttyp ].

k

[ Starlight view (foto Lv) ]

Tryck på kontrollen för att slå på stjärnljusvyn. Tryck igen för att avsluta stjärnljusvyn.

W

[ Focus peaking display ]

Tryck på kontrollen en gång för att aktivera fokusering när MF är valt för fokusläge. Tryck igen för att avsluta fokustopp.

O

[ MIN MENY ]

Tryck på kontrollen för att visa "MIN MENY".

3

[ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ]

Tryck på kontrollen för att hoppa till den översta posten i "MIN MENY". Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett ofta använt menyalternativ.

K

[ Uppspelning ]

Tryck på kontrollen för att starta uppspelningen.

l

[ Filtrerad uppspelning ]

Tryck på kontrollen för att endast visa bilder som uppfyller kriterierna som valts för [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.

e

[ Samma som AF-ON-knapp ]

Kontrollen utför den roll som för närvarande är vald för AF-ON- knappen.

n

[ Fotograferingsmenybank ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en fotograferingsmenybank.

v

[ Fotograferingsläge ]

Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett fotograferingsläge.

J

[ Välj bildområde ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja bildområde.

8

[ Bildkvalitet/storlek ]

Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett bildkvalitetsalternativ och den underordnade kommandoratten för att välja bildstorlek.

h

[ Ställ in bildkontroll ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en bildkontroll.

y

[ Active D-Lighting ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting.

w

[ Mätning ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett mätningsalternativ.

z

[ Fokusläge/AF-områdesläge ]

Håll kontrollen intryckt och vrid huvudinställningsratten för att välja fokusläge, underkommandoratten för att välja AF-områdesläge.

t

[ Automatisk variation ]

Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja antalet bilder och den underordnade kommandoratten för att välja variationssteg eller aktiv D-Lighting-mängd.

$

[ Flera exponeringar ]

Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja läge och den underordnade kommandoratten för att välja antalet bilder.

2

[ HDR-överlägg ]

Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja läge och den underordnade kommandoratten för att justera HDR-styrkan.

a

[ Kontrolllås ]

 • Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att låsa slutartiden (lägena S och M ). För att låsa bländaren (lägena A och M ), tryck på reglaget och vrid på underkommandoratten.

 • För att låsa val av fokuspunkt, håll ned kontrollen och tryck på 1 , 3 , 4 eller 2 .

v

[ 1 steg spd/bländare ]

Gör justeringar av slutartid och bländare i steg om 1 EV, oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning b2 [ EV-steg för exponeringskontroll ].

 • I lägena S och M kan slutarhastigheten justeras i steg om 1 EV genom att hålla kontrollen intryckt och vrida på huvudkommandoratten.

 • I lägena A och M kan bländaren justeras i steg om 1 EV genom att hålla kontrollen intryckt och vrida på underkommandoratten.

w

[ Välj nummer utan CPU-objektiv ]

Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett linsnummer som sparats med alternativet [ Non-CPU lens data ] i inställningsmenyn.

X

[ Fokus (M/A) ]

Autofokus kan åsidosättas genom att vrida linskontrollringen (autofokus med manuell överstyrning). Kontrollringen kan användas för manuell fokus medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs. För att fokusera om med autofokus, lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan ned den halvvägs igen.

q

[ Bländare ]

Vrid linskontrollringen för att justera bländaren.

E

[ Exponeringskompensation ]

 • Genom att tilldela denna funktion till Fn- knappen för vertikal fotografering kan exponeringskompensationen justeras genom att hålla knappen intryckt och vrida på en kommandoratt.

 • Genom att tilldela denna funktion till linskontrollringen kan exponeringskompensationen justeras genom att vrida ringen.

9

[ ISO-känslighet ]

Vrid på linskontrollringen för att justera ISO-känsligheten.

[ Ingen ]

Kontrollen har ingen effekt.

Kommandorattar

Följande roller kan tilldelas kommandorattarna. För att visa alternativ, markera objekt och tryck på 2 .

Roll

Beskrivning

[ Exponeringsinställning ]

Vänd om rollerna för huvud- och underkommandorattarna i valda lägen. Tryck på 4 eller 2 att markera ett läge och på 1 eller 3 att byta roll.

[ Val av fokus/AF-områdesläge ]

Byt roller genom att vrida på huvud- och underkommandorattarna medan fokuslägesknappen är nedtryckt.

[ Underkommandorattens zoomroll ]

Välj den roll som spelas av underkommandoratten i zoomdisplayen.

 • Välj [ Exponeringsinställning ] för att ändra den roll som den sekundära kommandoratten spelar i varje läge.

 • Välj [ Zoom ] för att använda den sekundära kommandoratten för att zooma in eller ut.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video