Αντιστοιχίστε τις συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις στις θέσεις U1 και U2 στον επιλογέα λειτουργιών.

Αποθήκευση των Ρυθμίσεων Χρήστη

 1. Επιλέξτε μία λειτουργία.

  Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στην επιθυμητή λειτουργία.

  Επιλογέας λειτουργιών

 2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

  Κάντε τις επιθυμητές προσαρμογές στο ευέλικτο πρόγραμμα (λειτουργία P), την ταχύτητα κλείστρου (λειτουργίες S και M), το διάφραγμα (λειτουργίες A και M, την αντιστάθμιση έκθεσης και φλας, τη λειτουργία φλας, το σημείο εστίασης, τη μέτρηση, την αυτόματη εστίαση και τις λειτουργίες επιλογής περιοχής AF, το bracketing, και στις ρυθμίσεις λήψης φωτογραφιών, λήψης video και μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων (0 C Το Μενού Λήψης Φωτογραφιών: Επιλογές Λήψης, 1 Το Μενού Λήψης Video: Επιλογές Λήψης Video, A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής).

 3. Επιλέξτε Αποθήκ. ρυθμίσεων χρήστη.

  Πατήστε το κουμπί G για να εμφανίσετε τα μενού. Επισημάνετε την επιλογή Αποθήκ. ρυθμίσεων χρήστη στο μενού ρυθμίσεων και πατήστε το 2.

  Κουμπί G

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση στο U1 ή Αποθήκευση στο U2.

  Επισημάνετε την επιλογή Αποθήκευση στο U1 ή Αποθήκευση στο U2 και πατήστε το 2.

 5. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρήστη.

  Επισημάνετε την επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων και πατήστε το J για να αντιστοιχίσετε τις ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν στα Βήματα 1 και 2 στη θέση του επιλογέα λειτουργιών επιλεγμένες που επιλέχθηκε στο Βήμα 4.

Ρυθμίσεις Χρήστη

Τα ακόλουθα δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο U1 ή στο U2.

Μενού λήψης φωτογραφιών:

 • Φάκελος αποθήκευσης
 • Επιλ. περιοχής εικόνας
 • Διαχείριση Picture Control
 • Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3)
 • Πολλαπλή έκθεση
 • Λήψη με περιοδ. χρονοδιακ.

Μενού λήψης video:

 • Επιλογή περιοχής εικόνας
 • Διαχείριση Picture Control
 • Time-lapse video

Μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων:

 • a10 (Δακτύλ. χειροκ. εστίασ. λειτ. AF)
 • d9 (Οπτικό VR)

Ανάκληση των Ρυθμίσεων Χρήστη

Απλά περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στο U1 για να ανακαλέσετε τις ρυθμίσεις που έχουν αντιστοιχηθεί στο Αποθήκευση στο U1, ή στο U2 για να ανακαλέσετε τις ρυθμίσεις που έχουν αντιστοιχηθεί στο Αποθήκευση στο U2.

Επιλογέας λειτουργιών