Προσθέστε ένα σχόλιο στις νέες φωτογραφίες κατά τη λήψη τους. Τα σχόλια μπορούν να προβληθούν ως μεταδεδομένα στο ViewNX-i ή στο Capture NX-D. Το σχόλιο είναι επίσης ορατό στη σελίδα δεδομένων λήψης στην οθόνη πληροφοριών φωτογραφίας. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Εισαγωγή σχολίου: Προσθέστε ένα σχόλιο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Εισαγωγή Κειμένου» (0 Εισαγωγή Κειμένου). Τα σχόλια μπορούν να περιέχουν έως και 36 χαρακτήρες.

Επισύναψη σχολίου: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επισυνάψετε το σχόλιο σε όλες τις επόμενες φωτογραφίες. Η επιλογή Επισύναψη σχολίου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί επισημαίνοντάς την και πατώντας το 2. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε το J για να εξέλθετε.