Για την επαναφορά των ρυθμίσεων για το U1 ή το U2 στις προεπιλεγμένες τιμές.

  1. Επιλέξτε Επαναφορά U1 ή Επαναφορά U2.

    Επισημάνετε την επιλογή Επαναφορά U1 ή Επαναφορά U2 και πατήστε το 2.

  2. Εκτελέστε επαναφορά των ρυθμίσεων χρήστη.

    Επισημάνετε την επιλογή Επαναφορά και πατήστε το J.