Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν μία κάρτα μνήμης Eye-Fi (διατίθεται ξεχωριστά από άλλους προμηθευτές) έχει τοποθετηθεί στη φωτογραφική μηχανή. Διαλέξτε Ενεργοποίηση για να αποστείλετε φωτογραφίες σε έναν προεπιλεγμένο προορισμό. Λάβετε υπόψη ότι οι φωτογραφίες δεν θα αποσταλούν αν η ισχύς του σήματος δεν είναι επαρκής. Πριν από την αποστολή φωτογραφιών μέσω Eye-Fi, επιλέξτε Απενεργοποίηση για Λειτουργία πτήσης (0 Λειτουργία Πτήσης) και Bluetooth > Σύνδεση δικτύου (0 Bluetooth).

Τηρείτε την τοπική νομοθεσία σχετικά με τις ασύρματες συσκευές και διαλέξτε Απενεργοποίηση όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Κάρτες Eye-Fi

Οι κάρτες Eye-Fi ενδέχεται να εκπέμπουν σήματα ασύρματου δικτύου όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Απενεργοποίηση. Ένα εικονίδιο g, το οποίο εμφανίζεται όταν έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση, υποδεικνύει ότι η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να ελέγξει την κάρτα Eye-Fi (0 g: Σφάλμα). Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα.

Επιλέξτε μεγαλύτερες τιμές για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c2 (Χρονομέτρης αναμονής, 0 c2: Χρονομέτρης Αναμονής), όταν χρησιμοποιείται μία κάρτα Eye-Fi.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με την κάρτα Eye-Fi, και απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις σας στον κατασκευαστή. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των καρτών Eye-Fi, αλλά ενδέχεται να μην υποστηρίζει άλλες λειτουργίες Eye-Fi.

Λειτουργία Πτήσης (0 Λειτουργία Πτήσης)

Ενεργοποιώντας τη λειτουργία πτήσης απενεργοποιείται η αποστολή Eye-Fi. Για να συνεχίσετε την αποστολή Eye-Fi, επιλέξτε Απενεργοποίηση για Λειτουργία πτήσης πριν επιλέξετε Ενεργοποίηση για Αποστολή Eye-Fi.

Όταν εισάγεται μια κάρτα Eye-Fi, η κατάστασή της υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στην οθόνη πληροφοριών:

  • d: Απενεργοποιημένη αποστολή Eye-Fi.
  • e: Ενεργοποιημένη αποστολή Eye-Fi αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες προς αποστολή.
  • f (στατικό): Ενεργοποιημένη αποστολή Eye-Fi. Αναμονή για εκκίνηση αποστολής.
  • f (κινούμενο): Ενεργοποιημένη αποστολή Eye-Fi. Αποστολή δεδομένων.
  • g: Σφάλμα — η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να ελέγξει την κάρτα Eye-Fi. Αν εμφανιστεί ένα W που αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου ή στο σκόπευτρο, ελέγξτε αν το firmware της κάρτας Eye-Fi είναι ενημερωμένο. Αν το σφάλμα παραμένει μετά την ενημέρωση του firmware της κάρτας, τοποθετήστε μία άλλη κάρτα ή φορμάρετε την κάρτα στη φωτογραφική μηχανή αφού έχετε αντιγράψει τις φωτογραφίες που περιέχει σε έναν υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. Αν η ένδειξη W δεν αναβοσβήνει, οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν κανονικά, αλλά ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Eye-Fi.

Υποστηριζόμενες Κάρτες Eye-Fi

Ορισμένες κάρτες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες ή περιοχές. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες. Οι κάρτες Eye-Fi προορίζονται για χρήση μόνο στη χώρα αγοράς τους. Βεβαιωθείτε ότι το firmware της κάρτας Eye-Fi έχει ενημερωθεί με την τελευταία έκδοση.