Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες δυνατότητες των καρτών Eye-Fi και των συνδέσεων Bluetooth και Wi-Fi με έξυπνες συσκευές. Οι συνδέσεις με άλλες συσκευές με χρήση ασύρματου πομπού μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο με την αφαίρεση του πομπού από τη φωτογραφική μηχανή.